Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Elinvoima- ja ympäristötoimialan yksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen

PRIDno-2020-4474

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 21 § 2 momentin mukaan lautakunta määrää yksikön päällikön sijaisen, joka hoitaa yksikön päällikön tehtäviä hänen ollessaan poissa tai esteellinen.

Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikköä johtaa kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii työllisyyden hoidon päällikkö ja hänen estyneenä ollessa kaupunkisuunnittelupäällikkö.

ICT-yksikköä johtaa ICT-yksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii IT-päällikkö ja hänen estyneenä ollessa nimetty järjestelmäasiantuntija Kai Pirttimäki.

Matkailu- ja markkinointiyksikköä johtaa matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii markkinointipäällikkö ja hänen estyneenä ollessa matkailupäällikkö.

Rakennusvalvontayksikköä johtaa rakennusvalvontayksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan nimeämä rakennustarkastaja ja hänen estyneenä ollessa apulaisrakennustarkastaja.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikköä johtaa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan nimeämä ympäristöinsinööri Joni Mustonen ja hänen estyneenä ollessa hygieenikkoeläinlääkäri.

Eläinlääkintäyksikköä johtaa eläinlääkintäyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii kaupungineläinlääkäri Bela Arosalo ja hänen estyneenä ollessa toimialajohtajan nimeämä kaupungineläinlääkäri.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikköä johtaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii jätehuollon suunnittelija ja hänen estyneenä ollessa ympäristösuunnittelija.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä 1.9.2020 aloittavan elinvoima- ja ympäristötoimialan yksiköiden päälliköiden sijaiset ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti hyväksyä 1.9.2020 aloittavan elinvoima- ja ympäristötoimialan yksiköiden päälliköiden sijaiset:

Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikköä johtaa kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii työllisyyden hoidon päällikkö ja hänen estyneenä ollessa kaupunkisuunnittelupäällikkö.

ICT-yksikköä johtaa ICT-yksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii IT-päällikkö ja hänen estyneenä ollessa nimetty järjestelmäasiantuntija Kai Pirttimäki.

Matkailu- ja markkinointiyksikköä johtaa matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii markkinointiasiantuntija ja hänen estyneenä ollessa matkailuasiantuntija.

Rakennusvalvontayksikköä johtaa rakennusvalvontayksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan nimeämä rakennustarkastaja ja hänen estyneenä ollessa apulaisrakennustarkastaja.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikköä johtaa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan nimeämä ympäristöinsinööri Joni Mustonen ja hänen estyneenä ollessa hygieenikkoeläinlääkäri.

Eläinlääkintäyksikköä johtaa eläinlääkintäyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii kaupungineläinlääkäri Bela Arosalo ja hänen estyneenä ollessa toimialajohtajan nimeämä kaupungineläinlääkäri.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikköä johtaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii jätehuollon suunnittelija ja hänen estyneenä ollessa ympäristösuunnittelija.

Kokouskäsittely

Esittelijä korjasi päätösehdotukseen matkailu- ja markkinointiyksikön päällikön sijaisten nimikemuutokset. Markkinointipäällikön nimike on muutettu markkinointiasiantuntijaksi ja matkailupäällikön nimike on muutettu matkailuasiantuntijaksi.

Tiedoksi

Yksiköiden päälliköiden sijaiset

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi