Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Oikaisuvaatimus rakennuslupa-asiassa 609-60-30-2

PRIDno-2020-4064

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi
  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Lupainsinöörin rakennuslupapäätös 25.06.2020 § 328. 

Oikaisuvaatimus koskien rakennuslupaa DN:o 609-2020-288, 06.07.2020 allekirjoittajana kiinteistön omistaja luvanhakijana. 

Rakennusluvalla 609-2020-288 on haettu "Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi."  

Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 2012 valmistunut loma-asunto 94 m2 sekä talousrakennus.  

Rakennuspaikalla on voimassa vuonna 2005 hyväksytty asemakaava (kaavatunnus 609 1434), jonka mukaan tontti 609-60-30-2 sijaitsee ympärivuotisten loma-asuntojen korttelialueella. 

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hanke täyttää Maankäyttö- ja rakennuslaki 135 §: rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella. Asemakaava-alueella tärkein lupaedellytys on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen pysyväksi asuinrakennukseksi poikkeaa merkittävästi asemakaavasta. Hankkeelle ei ole haettu poikkeamispäätöstä, on vain ennakkokysely 26.05.2020. Luvan myöntäminen yksittäiseen hakemukseen aiheuttaisi haittaa kaavan toteuttamiselle. 

Oikaisuvaatimuksen liitteessä esitetyt kriteerit eivät tule arvioitavaksi tässä vaiheessa, koska hankkeen kaavanmukaisuus ei täyty.

Liitteet:

- Oikaisuvaatimus
- Rakennuslupapäätös 609-2020-288
- Asemakaava 1434

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää MRL 135 §:n nojalla hylätä kiinteistön omistajan oikaisuvaatimuksen, koska rakennusluvan edellytykset eivät täyty; rakennushanke ei ole voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

Asemakaavasta poikkeava käyttötarkoitus edellyttää poikkeamispäätöstä, jota ei ole haettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Luvan hakija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätöksestä on myös kunnalla.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1)    päätös, johon haetaan muutosta,
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)    perusteet, joihin muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
2)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi