Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Ostolaskujen hyväksyjät elinvoima- ja ympäristötoimialalla 1.9.2020

PRIDno-2019-5627

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialojen on huolehdittava, että laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain kustannuspaikkakohtaisesti. Esitys ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan laskujen hyväksyjistä vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.

Tämän lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä sekä rakennusvalvontayksikön päälliköllä on hyväksymisoikeudet kaikkiin kustannuspaikkoihin toimintasäännön mukaisin hankintavaltuuksin. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää vahvistaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2020 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Edellisessä pykälässä esitettiin toimintasääntöön tehtäväksi muutoksia koskien yksikön päälliköiden ja maaseutupalvelut-toimintayksikön esimiehen sijaisjärjestelyitä. Ostolaskujen hyväksyminen sisältyy sijaisten tehtäviin, joten heille tulee myöntää hyväksymisoikeudet kyseisille kustannuspaikoille.

Esitys kustannuspaikkakohtaisista hyväksymisoikeuksista on liitteenä. Tämän lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan on hyväksymisoikeus kaikille kustannuspaikoille.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää myöntää ostolaskujen hyväksymisoikeudet esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala muuttuu 1.9.2020 elinvoima- ja ympäristötoimialaksi. Muutoksessa osa konsernihallinnon yksiköistä ja toiminnoista siirtyy uudelle toimialalle. Samalla toimintansa aloittaa matkailu- ja markkinointiyksikkö.

Organisaatiomuutoksen vuoksi on ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan määrättävä elinvoima- ja ympäristötoimialan ostolaskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan kustannuspaikat ja esitys ostolaskujen hyväksyjistä on esitetty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä 1.9.2020 aloittavan elinvoima- ja ympäristötoimialan ostolaskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouksen kuluessa esittelijä lisäsi VisitPori ja Suomiareenan kustannuspaikkojen ostolaskujen varahyväksyjäksi markkinointiasiantuntijan ja hänen estyneenä ollessa matkailuasiantuntijan. Päivitetty listaus elinvoima- ja ympäristötoimialan ostolaskujen hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on asian liitteenä.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi