Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto: Avustusuudistus

PRIDno-2020-3518

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019. Uudistetut avustusperiaatteet korvaavat 26.10.2010 kaupunginhallituksen hyväksymät ja 26.10.2016 päivitetyt avustushakumenettelyn yleisohjeet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja hyvinvointirahaa, joita voivat hakea myös yritykset. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen tarkoituksena ja tavoitteena on:

  • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
  • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
  • läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen
  • avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
  • avustusten käytön seurannan parantaminen.

Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu avustusuudistuksesta seuraavaa:

Uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti Elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntäisi toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä hanke- ja tapahtuma-avustukset. Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi työllisyyttä edistävät järjestöt, potilasjärjestöt tai vanhusjärjestöt. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on kuitenkin vähän liittymäpintaa tällaisiin toimintoihin, joten toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi pitäisi myöntää Perusturvalautakunnassa. Hankeavustukset ja Tapahtuma-avustukset liittyvät toimialan toimintaan ja ne on päätettävä Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.

Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin elinvoimaa. Kehittämishankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Avustus myönnetään käytettävien määrärahojen puitteissa ja avustusta myönnettäessä tulee ottaa huomioon tuki-intensiteetin maksimimäärä. EU-säännökset saattavat asettaa ylärajan yrityksen/hankkeen julkiselle tuelle, jollaista on myös kaupungin rahoitus. Avustuksen hakuaika on hyvä olla jatkuva ottaen huomioon muiden rahoittajien hakuajat.

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan myöntämistä koskevat päätökset on tehnyt kaupunginhallitus eikä käytäntöön ole esitetty muutosta uusissa avustusperiaatteissa. Hyvinvointirahaan tulee lukuisia hakemuksia (yli sata tänä vuonna) ja niihin perehtyminen vaatii paljon aikaa. Päätösvallan delegoimista alemmas on syytä harkita kaupunginhallituksen kuormituksen vähentämiseksi. Hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan konsernipalveluissa ja hakemukset käsitellään hyvinvointiryhmässä, johon kuuluvat kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja jonka puheenjohtajana toimii strategiapäällikkö. Konsernipalveluilla ei ole omaa lautakuntaa, mutta hyvinvointiraha voitaisiin myöntää viranhaltijapäätöksellä hyvinvointiryhmän esityksen pohjalta.

Lautakunta toteaa, että uudistetut avustusperiaatteet kumoavat myös teknisen lautakunnan 23.2.2010 tekemän päätöksen § 66 maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa lautakunta muutti päätösehdotusta:

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu avustusuudistuksesta seuraavaa:

Uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti Elinvoima- ja ympäristölautakunta myöntäisi toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä hanke- ja tapahtuma-avustukset. Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi työllisyyttä edistävät järjestöt, potilasjärjestöt tai vanhusjärjestöt. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on kuitenkin vähän liittymäpintaa tällaisiin toimintoihin, joten toiminta-avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi pitäisi myöntää Perusturvalautakunnassa. Näistä erikseen voitaisiin elinvoima- ja ympäristölautakunnassa myöntää elinvoimaa tukevat toiminta-avustukset, joille lautakunta esittää avattavaksi oman avustuskategorian. Hankeavustukset ja Tapahtuma-avustukset liittyvät toimialan toimintaan ja ne on päätettävä Elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.

Lisäksi lautakunta esittää, että yhdistysten ohella myös voittoa tavoittelemattomilla yrityksillä olisi mahdollisuus hakea kaupungilta elinvoimaa edistävän kehittämishankkeen omarahoitusosuuteen avustusta, joka edistää kaupungin elinvoimaa. Kehittämishankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä. Avustus myönnetään käytettävien määrärahojen puitteissa ja avustusta myönnettäessä tulee ottaa huomioon tuki-intensiteetin maksimimäärä. EU-säännökset saattavat asettaa ylärajan yrityksen/hankkeen julkiselle tuelle, jollaista on myös kaupungin rahoitus. Avustuksen hakuaika on hyvä olla jatkuva ottaen huomioon muiden rahoittajien hakuajat.

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan myöntämistä koskevat päätökset on tehnyt kaupunginhallitus eikä käytäntöön ole esitetty muutosta uusissa avustusperiaatteissa. Hyvinvointirahaan tulee lukuisia hakemuksia (yli sata tänä vuonna) ja niihin perehtyminen vaatii paljon aikaa. Päätösvallan delegoimista alemmas on syytä harkita kaupunginhallituksen kuormituksen vähentämiseksi. Hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan konsernipalveluissa ja hakemukset käsitellään hyvinvointiryhmässä, johon kuuluvat kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja jonka puheenjohtajana toimii strategiapäällikkö. Konsernipalveluilla ei ole omaa lautakuntaa, mutta hyvinvointiraha voitaisiin myöntää viranhaltijapäätöksellä hyvinvointiryhmän esityksen pohjalta.

Lautakunta toteaa, että uudistetut avustusperiaatteet kumoavat myös teknisen lautakunnan 23.2.2010 tekemän päätöksen § 66 maaseutuelinkeinojen kehittämisestä.

Tiedoksi

Avustusuudistuksen työryhmä, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.