Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, Porin vammaisneuvoston edustajat toimielimissä

PRIDno-2019-2670

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 valita valtuustokauden 2017-2021 loppukaudelle vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määräsi vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edelleen kaupunginhallitus mm. kehotti perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa.

Vammaisneuvosto oli edellä mainitun lisäksi esittänyt, että vammaisneuvostolle myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen sekä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Esittelyn yhteydessä 16.9.2019 todettiin, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Vammaisneuvoston esitys läsnäolo-oikeudesta kokouksiin tulee ratkaistavaksi samassa aikataulussa.

Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuuston asettamisesta ja edustuksesta kaupungin toimielimissä 13.1.2020. Tämän jälkeen asian käsittelyä vammaisneuvoston osalta on kiirehditty.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä valtuustokauden 2017-2021 loppukautena noudattaa nuorisovaltuuston osalta tehtyä linjausta seuraavasti: vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja perusturvalautakunnan kokouksissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Satu Hatanpää

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, vammaisneuvoston varajäsen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla toimi Arja Laulainen.

Valmistelija

  • Maija Arola

Perustelut

Vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 § 106 päättänyt, että vammaisneuvosto saa edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä perusturvalautakunnan kokouksissa. Läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2020 nimennyt edustajansa seuraavasti:

Sivistyslautakunta                   edustaja  Helvi Walli                varaedustaja Anitta Virtanen

Tekninen lautakunta                edustaja Juha Södergård        varaedustaja Kai Kotiranta

Ympäristö- ja lupapal-

veluiden lautakunta                edustaja Kaija-Liisa Lohivuo   varaedustaja Veikko Leppäniemi

Perusturvalautakunta             edustaja Raija Kiviniitty           varaedustaja Pasi Huhtanen

Vammaisneuvoston edustajat aloittavat työskentelyn lautakunnissa syyskaudella 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.