Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Oikaisuvaatimus, irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito

PRIDno-2019-2255

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Sipilä, yksikön päällikkö, eläinlääkintäyksikkö, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on kilpailuttanut Porin, Eurajoen, Nakkilan, Harjavallan ja Ulvilan alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon, joka on eläinsuojelulain 15§ pykälän perusteella kunnan tehtävä. Kilpailutus koskee löytöeläinten hoitamista lakisääteisen 15 vrk ajan sekä eläinsuojelulain 44§ perusteella huostaanotettujen eläinten hoitoa ja eläinten kuljettamista hoitolaan tarvittaessa sopimuskaudella 1.1.2020-31.12.2024 sisältäen 6 kk koeajan.

Tarjouspyynnössä esitettiin löytöeläinten hoitopaikalle toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset sekä edellytettiin, että hoitopaikka sijaitsee yhteistoiminta-alueella ja että toiminnanharjoittajalla on eläinkuljettajalupa. Tarjouspyynnössä esitettiin toiminnalle kiinteät hinnat siten, että tarkoituksena oli hyväksyä sopimuskumppaneiksi kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Löytökissojen hoidosta korvauksena tarjouspyynnössä oli kiinteä kuukausitaksa 400€ ja löytökoirien hoidosta 600€ sekä molempien eläinten hoitamisesta 1000€ kuukaudessa. Kuukausitaksojen lisäksi tarjouspyynnössä oli mainittu erillinen korvaus ajokilometreistä ja eläinten lopettamisesta. Eläinsuojelulain 44 § perusteella hoitoon toimitettujen eläinten hoitamisesta pyynnössä oli määritelty hoitopäivä- ja eläinlajikohtainen hinta.

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä ja sen ennakoitu arvo sopimuskaudella on noin 150 000 euroa.

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelu.fi/Pori-portaalin kautta Hilmassa 22.07.2019 ja tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 16.08.2019 klo 12.

Asetettuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Löytöeläinhoitola Jaakko Rainiola koirien osalta, Porin pieneläintuhkaamo kissojen osalta ja sekä kissojen että koirien osalta Eläinten hyväksi ry.

Kaikkien tarjoajien tilojen ja toiminnan todettiin täyttävän tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjoajilla ei ole ollut tarjouksen jättöaikana vaadittua eläinkuljettajalupaa. Kaikki tarjoajat ovat ilmoittaneet hankkivansa luvan 31.12.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella hankkia irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten hoidon Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Pori, Eurajoki, Ulvila, Harjavalta ja Nakkila) koirien osalta Löytöeläinhoitola Jaakko Rainiolalta Noormarkusta (FI13190886) ja kissojen osalta Porin pieneläintuhkaamolta Porista (FI17901681) sekä kissojen ja koirien osalta Eläinten hyväksi Ry:ltä Eurajoelta (FI23040080) sopimusajalla 1.1.2020-31.12.2024 kilpailutusasiakirjoissa määritellyin kuukausi- ja kustannuskorvauksin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elina Sipilä, yksikön päällikkö, eläinlääkintäyksikkö, elina.sipila@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 25.9.2019 § 101 hankkia irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten hoidon Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Pori, Eurajoki, Ulvila, Harjavalta ja Nakkila) koirien osalta Löytöeläinhoitola Jaakko Rainiolalta Noormarkusta (FI13190886) ja kissojen osalta Porin pieneläintuhkaamolta Porista (FI17901681) sekä kissojen ja koirien osalta Eläinten hyväksi Ry:ltä Eurajoelta (FI23040080) sopimusajalla 1.1.2020-31.12.2024 kilpailutusasiakirjoissa määritellyin kuukausi- ja kustannuskorvauksin. Asian aiempi käsittely on kokonaisuudessaan historiatiedoissa. Päätöksen oikaisuvaatimusaika on päättynyt 23.10.2019.

Porin pieneläintuhkaamo on toimittanut päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen 12.11.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää jättää Porin pieneläintuhkaamon oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin pieneläintuhkaamo

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Muutoksenhakukielto hankintalain 163 §:n nojalla.