Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Päätös ulkoilulain 20 §:n mukaisesta leirintäalueen perustamista koskevasta ilmoituksesta

PRIDno-2019-3901

Valmistelija

  • Jaana Vettensaari, jaana.vettensaari@pori.fi

Perustelut

Leirintäalueen sijaintipaikka ja sen ympäristö
[Peitetty] ja [peitetty] ovat tehneet ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen määräaikaisen leirintäalueen toiminnan jatkamisesta Ruosniemen Kukkulankallion lammikon alueella. Toiminnalla on ollut voimassa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan antamat määräaikaiset leirintäaluepäätökset (§ 40/2018) ajalle 1.6.-31.8.2018 sekä (§ 98/2018) ajalle 1.9.2018-30.9.2019. Alueen omistaa Porin kaupunki. Tekninen lautakunta on päätöksellään (§ 195/2019) jatkanut vuokrasopimusta 30.9.2020 saakka.

Leirintäalueen toiminta-aika
Leirintäalueen käyttökausi on 1.10.2019 - 30.9.2020.

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA
Leirintäpaikkojen määrä

Leirintäalueella on 10 leirintäpaikkaa teltoille ja 10 kuplatelttapaikkaa, joiden vuodepaikkojen kokonaismäärä on 20-30 kpl. 

Talousveden hankinta ja jätevesien käsittely
Juomavesi tuodaan pullotettuna ja kanistereissa. Käyttövettä saadaan lammesta.

Käymälät ja peseytymistilat
Alueella on kaksi kuivakäymälää leirintäalueen käytössä sekä suihku, jonka vesi nostetaan pumpulla lammesta. Ilmoituksen mukaan jätevesiä syntyy peseytymisestä maksimissaan 60 litraa/henkilö/pesukerta Alueella maksimissaan 30 henkilöä eli jätevesien maksimi arvio on noin 1800 litraa/päivä. Retkisuihkussa on vedenkerääjä pesuvesille. Kerätyt pesuvedet toimitetaan jätehuoltoyhtiön toimesta asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi alueella on siirrettävä saunarakennus.

YMPÄRISTÖNHOITO JA TURVALLISUUS
Jätehuolto

Jätehuolto järjestetään keräysastioihin, paperi-, bio- ja sekajäte, joille tilataan tyhjennys tarpeen mukaan.  

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
Alueella on 3x6 kg käsisammutinta. Lisäksi jokaisessa kuplateltassa on palovaroitin ja sammutuspeite sekä puukko hätäpoistumista varten. Alueelle sijoitetaan kameravalvonta ja vartiointiliikkeen kanssa tehdään vartiointisopimus. Toimintaa varten on laadittu turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, joka on toimitettu pelastusviranomaiselle ja leirintäalueviranomaiselle. Alueen yhteydessä on pysäköintipaikka, johon majoittujien autot pysäköidään.

Lupaviranomaisen toimivalta
Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on kunnallisena leirintäalueviranomaisena toimivaltainen viranomainen.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Asian vireilletulo
Ilmoitus on saapunut ympäristö- ja lupapalveluihin 19.8.2019. Ilmoitusta on täydennetty vuokrasopimuksen osalta 7.11.2019.

Pyydetyt lausunnot
Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää Porin kaupungin leirintäalueviranomaisena kieltää leirintäalueen pitämisen Ruosniemen Kukkulankallion lammikon alueella ilmoituksen mukaisessa paikassa ulkoilulain (606/1973) 21 §:n nojalla. 

Perustelut
Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle, vahingoita luontoa, aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista, vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä, vaaranna liikenneturvallisuutta eikä loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. Lisäksi leirintäalue on sijoitettava siten, ettei se vaikeuta rakennuslaissa tarkoitettujen kaavojen toteuttamista. Ulkoilulain 21 §:n mukaan kunnan leirintäalueviranomainen voi antaa ilmoituksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamiseksi. Jos 19 §:ssä mainittujen seurausten syntymistä ei voida määräyksin estää, kunnan leirintäalueviranomainen voi kieltää aiotun toiminnan kyseisessä paikassa.

Leirintäalueen sijaintipaikka on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Toiminta, joka poikkeaa asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta, on voitu tilapäisesti hyväksyä alueella. Leirintäalueen pitäjillä oli leirintäalueviranomaiselle toimitetun tiedon mukaan tarkoitus pitää alueella leirintäaluetta vain kesäkaudella 2018 niin sanotun superkesän aiheuttaman majoituskapasiteetin vähäisyyden aikana, joten toiminta voitiin leirintäalueviranomaisen näkökulmasta sallia määräaikaisesti. Toiminnan jatkamista alueella ei voida sallia. Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava siten, ettei se vaikeuta rakennuslaissa tarkoitettujen kaavojen toteuttamista.

Alueen yhteydessä oleva sekä leirintäalueen että uimarannan käyttäjien käytössä oleva pysäköintialue ruuhkaantuu helposti etenkin kesäkautena. Tästä saattaa aiheutua liikenneturvallisuuden vaarantumista. Ulkolulain 19 §:n mukaan leirintäalueen käytöstä ei saa aiheutua liikenneturvallisuuden vaarantumista.

Ruosniemen Kukkulakallion alue on suosittu vapaa-ajanviettopaikka kaupunkilaisten keskuudessa. Eteläpuolen hiekkaranta on suosittu perheiden uintipaikka ja pohjoispuolen kalliot ovat nuorison suosiossa. Uimapaikka on myös ainoa Ruosniemen suunnassa oleva yleinen uimaranta, joten sen säilyttäminen yleisessä käytössä mahdollisimman vähin rajoittein on alueen asukkaiden ja muiden kaupunkilaisten kannalta tärkeää. Leirintäalueen pitämisestä kyseisen lammikon alueella on tullut kaupungille kuntalaispalautetta puolesta ja vastaan. Osa virkistysalueen käyttäjistä on häiriintynyt leirintäaluetoiminnasta. Vuokralaisten esittämä vuokra-alueen pienentäminen rajoittaisi lammikon ranta-alueen käyttöä nykyistä vähemmän, mutta ei kuitenkaan poistaisi leirintäalueesta virkistysalueen käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalueesta ei saa aiheutua ympäristön viihtyisyyden merkittävää alenemaa eikä yleisen edun loukkaamista. Kyseessä oleva alue on tarkoitettu julkiseen, yleiseen ja vapaaseen virkistysaluekäyttöön. Leirintäalueviranomainen katsoo, että leirintäalueen sijaintipaikka vaikeuttaa alueen vapaata käyttöä, kuten esimerkiksi uimarannan ja lenkkimaastojen käyttöä.

Leirintäalueella käytössä oleva vesi pumpataan alueella olevasta lammesta, joka saattaa olla herkkä muutoksille. Näin ollen lammelle saattaa aiheutua vedenlaadun heikkenemisvaara. Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue ei saa vahingoittaa luontoa eikä aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalueen käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle, näin ollen leirintäalueella tulee olla riittävä hygieniatason ylläpitomahdollisuus. Lammesta pumpattava peseytymisvesi ei kaikissa olosuhteissa täytä hygieniavaatimuksia, etenkään kesällä mahdollisten sinileväkasvustojen aikana. Lisäksi leirintäalueen käytöstä saattaa aiheutua lammen vedenlaadun heikentymisen vaaraa ja tämän vuoksi lammen käyttäjien terveydelle haittaa.

Sovelletut oikeusohjeet
Ulkoilulaki (606/1973)

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvanhakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Jaana Vettensaari, puh. 044 701 0437

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 8-3.

Jarno Joensuu poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17:39.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Jukka Heinonen teki Mika Tuovisen kannattamana ehdotuksen, jonka mukaan lautakunta päättää myöntää luvan leirintäalueen pitämiseen Ruosniemen Kukkulankallion lammikon alueella ilmoituksen mukaisessa paikassa. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta äänestettiin.

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 73%

    Tiina Puska, Sanna Grönmark, Jarno Joensuu, Raija Koskiranta, Arto Nurmi, Jenni Huhtapelto, Jouni Nylund, Aleksi Talvitie

  • Ei 3 kpl 27%

    Mika Tuovinen, Antti Karumäki, Jukka Heinonen

Tiedoksi

Asianosaiset, Lounais-Suomen poliisilaitos/Porin poliisiasema, Porin kaupungin kiinteistövarallisuus, Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen, Porin kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Satakunnan pelastuslaitos/Porin keskuspaloasema

Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukioloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 010 3642 400
kirjaamo 010 3642 410
fax 010 3642 414
sähköposti turku.hao@om.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet