Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ennakkolausunto Sunniemenranta 19. ja Isojoenranta 18. kaupunginosien 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1679 luonnoksesta

PRIDno-2019-501

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on asettanut Sunniemenrannan uuden kaupunginosan 1. asemakaavan 2. luonnoksen nähtäville ajalle 17.10. – 18.11. 2019. Kaavamuutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 9.6. – 27.6.2016 ja uudelleen  23.11. – 22.12.2017 yhdessä ensimmäisen asemakaavaluonnoksen kanssa.

Kaavaluonnos, noin 150 ha, sisältää Isojoenrannan itäosan ja koko Sunniemenrannan tulvasuojeluun liittyvät kaavaratkaisut ja uuden asuinalueen keskustapalvelujen lievealueella. Tulvasuojelun suunnittelua ja asemakaavan valmistelua on tehty samanaikaisesti. Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen lupahakemus on  vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Kaupunkisuunnittelu pyytää nyt asemakaavan luonnosaineistosta ennakkolausuntoa.

Liiteasiakirjojen lisäksi kaavaluonnoksen havainneaineistona on 3D-malli, joka löytyy kaupunkisuunnittelun internetsivulta https://www.pori.fi/porin-kaupunkisuunnittelu/kaavat/asemakaavat

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kaavaluonnoslausunnon näkökulmat liittyvät joukkoliikenteeseen, eläintalouteen, päiväkodin ja uimarannan sijaintiratkaisuihin, viherrakenteeseen sekä rakennusten jätehuoltoon ja energiatekniikkaan. Rakennusvalvonnan osalta lausuttava koskee tonttijakoa, kiinteistönmuodostusta ja osoitejärjestelmää.

Lautakunta päättää antaa luonnoksesta seuraavan ennakkolausunnon:

Tonttijako ja kiinteistönmuodostus

Tonttijaon sitovuudesta tulee määrätä asemakaavassa. Asemakaavaluonnoksesta puuttuu merkintöjen ja määräysten yhteydestä maininnat tonttijaosta ja sen ohjeellisuudesta tai sitovuudesta. AO-131:n määräys, että korttelin tonttien lukumäärä pitää olla vähintään sama kuin ohjeellisten kaavayksiköiden lukumäärä, aiheuttaa tonttijaossa koko korttelia koskevan neuvottelutilanteen. Ainoa tapa turvata maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja samalla toteuttaa asemakaavamääräyksen sisältöä, on toteuttaa tonttijako koko korttelia koskevana. Samalla sulkeutuu pois sinänsä laillinen mahdollisuus tehdä sitova tonttijako vain osaan korttelia.

Asemakaavalla on paikoin osoitettu suuria kortteleita sekä muodoltaan ja kooltaan erikoisia tontteja, joista alueen rakentuessa saattaa seurata liikenteellisiä haasteita. Katujen kapeus ja kääntöpaikkojen puute herättää kysymyksiä. Liittymät ovat ahtaita ja pihakatuihin on pakkautunut monen tontin liikenne. Tonttien muoto ja olemassa olevat sähkölinjat saattavat aiheuttaa haasteita myös muutaman tontin rakennettavuudelle supistaen merkittävästi niiden rakennusalaa, ellei olemassa olevia sähkölinjoja siirretä.

Vesihuollon osalta kaikki nykyinen vesihuolto ei osu yleisille alueille. Jos vesihuolto tulee sijoittumaan korttelialueelle, sille pitää asemakaavassa varata kulku ja varmistua, ettei kyseinen määräys ja merkintä supista liikaa rakennusalaa. Esimerkiksi urheilukentän vieressä menee vesijohto PL- ja AR-korttelien läpi.

Osoitejärjestelmä

Osoitejärjestelmän ylläpidossa pyritään selkeyteen ja yksilöivyyteen muun muassa samoja tai samankaltaisia nimiä välttämällä. Kaavaluonnoksen nimistössä on Ihantolankuja. Porissa Viikinäisissä on jo käytössä kadunnimet Ihantolanlenkki, Ihantolanpiha ja Ihantolanpolku. Ihantola- alkuiset kadunnimet viittaavat selkeästi Viikinäisten alueeseen ja samankaltaisen nimen luomista toisaalle pitää välttää. Vastaavasti Kisalantien osalta voidaan todeta, että Pihlavassa ja naapurikunnassa Ulvilassa esiintyy Kisatie. On tarpeen tarkastella voiko nimet sekoittua toisiinsa. Selkeintä ja yleisen turvallisuuden kannalta riskittömintä on keksiä ko. kadulle uusi yksilöivämpi nimi.

Oma lukunsa luonnoksessa ovat -polku loppuiset kadunnimet, joille löytyy nimipari -tie loppuisista nimistä toisaalla kaupungissa tai naapurikunnassa: Kulmalanpolku – Kulmalantie (Impola), Katavistonpolku – Katavistontie (Koivula) ja Katavistonkuja (Ahlainen), Jokelanpolku – Jokelantie (Ulvila ja Eurajoki), Luodonpolku – Luodontie (Väinölä) ja Aallonpolku – Aallontie (Lankoori, Luvia). Edellä mainitut nimet tulee osoitejärjestelmän selvyyden ja yksilöivyyden sekä yleisen turvallisuuden takia muuttaa yksilöivämmiksi. Myös nimettyjen katujen rajat – alku ja loppupisteet - tulee merkitä selkeästi.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen näkökulmasta, vaikka kaava-alue toteutuisi täysimääräisesti, avoimen joukkoliikenteen tarjonta uudelle Sunniemen alueelle on epätodennäköistä luontevien ajoreittien puuttumisen ja vähäisen asukaspohjan takia. Palveluasumisen sijoittaminen vailla joukkoliikenneyhteyksiä sekä kauppapalveluja olevalle alueelle ei myöskään tunnu tarkoituksenmukaiselta.

Eläintalous

Alueella sovitetaan yhteen maataloutta ja asutusta. Eläintalouteen liittyvää kaavamääräystä ATY-7 on tarpeen vielä tarkentaa muuttamalla maininta ”eläinjätteen käsittelysuunnitelmasta” muotoon ”eläintaloudesta syntyvän jätteen käsittelysuunnitelma”. Lisäksi eläintalouden perustamisen/laajentamisen yhteydessä tulee tontilla olla osoitettuna riittävät jaloittelualueet, joiden vähimmäisetäisyys naapurikiinteistöön tulee kaavassa määritellä.

Uimaranta, hulepainanteet ja viherrakenne

Uimarannan sijoittaminen virtaavan joen rannalle asettaa haasteita erityisesti uimarannan turvallisuudelle. Suunnittelussa uima- ja veneilyturvallisuus (uimarien kannalta) tulee huomioida. Vähimmäistasona voidaan pitää sellaista uimarantaa, joka täyttää henkilöturvallisuuden ja terveellisyyden kannalta välttämättömät vaatimukset eri käyttäjäryhmät huomioiden. Myös päiväkodin leikkialueen turvallisuus suhteessa hulevesien viivytyslammikoihin ja tulvauomaan tulee taata. Lisäksi huomiota kiinnittää hulepainanteiden melko korkea veden keskisyvyys. Painanteiden toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon niiden virkistysarvo. Karttateknisesti hulevesialueet tulee esittää luonnoksessa käytettyä merkintää havainnollisemmin. Yleisellä tasolla kaavaluonnoksen viherrakenteesta lautakunta nostaa esiin paikoin hyvin kapeaksi jäävät viheralueet.  

Jätehuolto ja energiatekniikan ratkaisut

Rakentamistapaohjeissa on jätehuollon osalta ristiriitaisuuksia. Jätehuoltoratkaisu AL- ja AR-korttelialueilla on rajattu tiukasti keskitetyksi jätelajitteluksi. Jäteastioiden sijoittaminen paloturvallisesti asiattomilta suojattuun paikkaan, mieluiten katettuun haittaeläimiltä suojattuun tilaan talousrakennusten yhteyteen ei mahdollista syväkeräysjärjestelmää, johon rakentamistapaohjeiden kuvassa viitataan. Myös maininta ”Yhdyskuntajätteen polttaminen tai maahan hautaaminen omalla kiinteistöllä on Porin alueella kielletty” on tarpeeton, sillä polttaminen ja hautaaminen on kielletty jätelain mukaan koko Suomessa.

Rakentamistapaohjeiden energiatekniikkaosiossa mainitaan kiinteistökohtainen tuulivoimala, joskaan sellaisen rakentamista ei suositella. Lautakunta toteaa, että voimalan toiminta saattaa olla ympäristöluvanvaraista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.