Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ympäristöterveysjaoston asettaminen ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021

PRIDno-2019-4825

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalla on ympäristöterveysjaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Ympäristöterveysjaostossa on 10 jäsentä, joista Porin kaupunki valitsee kuusi ja yhteistoimintasopimuksen muut kunnat valitsevat kukin yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on asettanut ympäristöterveysjaoston kokouksessaan 6.9.2017 § 126 valtuustokaudeksi 2017 – 2021 seuraavasti:

Jäsen Varajäsen Kunta
Jenni Huhtapelto, pj Antti-Jussi Vesa Pori
Sara Kahila Johanna Rantanen Pori
Sami Hietaharju Kimmo Hohkala Pori
Daniel Nagy Ari Viljanen Pori
Jari Hakala Kristiina Suutari Pori
Marja Kortell Raija Koskiranta Pori
Päivi Laakso Ilona Lahdenranta Eurajoki
Heikki Keisari Kari Henttinen Harjavalta
Aarne Hintsala Päivi Myllykoski Nakkila
Heikki Santa-Nokki Merja Brander Ulvila

Eurajoen kunnanvaltuusto on nimennyt edustajansa 31.5.2019 saakka ja Harjavallan kaupunki 31.12.2019 saakka, minkä vuoksi kunnat ovat nyt tehneet uudet valinnat loppukauden osalta.

Eurajoen kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 24.9.2019 § 41 valita ympäristöterveysjaoston varsinaiseksi jäseneksi Päivi Laakson ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ilona Lahdenrannan.

Harjavallan kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 11.11.2019 § 48 valita ympäristöterveysjaoston varsinaiseksi jäseneksi Heikki Keisarin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kari Henttisen. Varapuheenjohtajaksi valtuusto esittää valittavaksi Heikki Keisarin.

Näiden lisäksi on Porin kaupunginvaltuusto päättänyt kokouksessaan 23.9.2019 § 127 valita luottamustehtävistään eroa anoneen Helena Niemelän tilalle ympäristöterveysjaoston varsinaiseksi jäseneksi Marja Kortellin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Raija Koskirannan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää vahvistaa ympäristöterveysjaoston jäsenet kaudelle 1.6.2019-31.5.2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Jenni Huhtapelto, Raija Koskiranta

Kokouskäsittely

Jenni Huhtapelto ja Raija Koskiranta poistuivat kokouksesta esteellisinä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. Raija Koskirannan tilalla pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän ajan toimi Jukka Heinonen.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Yhteistoimintasopimuksen kunnat, Porin kaupungin hallintoyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi