Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hallintosäännön muuttaminen

PRIDno-2019-795

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla valmistellaan organisaatiomuutosta, jossa kaupunkimittausyksikkö yhdistetään rakennusvalvontayksikköön. Muutoksen taustalla on kaupunkimittausyksikön pitkäaikaisen päällikön eläköityminen keväällä 2019 sekä tarve tehostaa toimintaa ja parantaa kaupunkilaisille tarjottavaa palvelua.

Kaupunkimittauksen päällikön eläköitymiseen varautuminen alkoi jo alkusyksystä 2018 rekrytoinnilla. Haussa saatiin kuusi hakijaa, joista haastateltiin viisi. Lautakunnalle päädyttiin esittämään viran julistamista uudelleen haettavaksi, sillä hakemusten vähäisyydestä päätellen tieto viran haettavana olemisesta ei ollut saavuttanut riittävästi maanmittausalan toimijoita.

Rekrytointiyrityksen jälkeen toimialalla on noussut esille tahtotila järjestää tehtävät niin, että työtehtävät saataisiin järjesteltyä jatkossa enemmän ns. työpareina ja tehtäviä jäsentävinä tiimeinä. Näin työt ja hiljainen tieto saadaan jaettua useammalle ihmiselle, ja turvattua kaupungin palvelukyky paremmin esim. lomakautena. Lisäksi henkilöresursseja vahvistetaan rekrytoimalla uuteen yksikköön kaupungingeodeetti.

Muutoksen keskiössä on myös kaupunkilaisten rakennusalan palvelut. Jatkossa on tarkoitus tarjota rakentamaan ryhtyvälle mahdollisimman pitkälle tiedot yhden luukun periaatteella. Tonttitiedot sekä annettava rakentamisen neuvonta ja ohjaus saadaan keskitettyä mahdollisimman lähelle toisiaan. Tiimit ja uudelleen delegoitu työnjako auttaa henkilöstöä kehittämään paremmin osaamistaan ja antamaan enemmän aikaa asiakkaiden palveluun ja esim. lupien käsittelyyn. Lisäksi kaupunkimittauksen henkilöstön työtilat on tarkoitus siirtää Postitalosta (Yrjönkatu 6) Suomen Pankin rakennukseen (Valtakatu 11), mikä parantaa mahdollisuuksia kehittää yhteistä toimintamallia.

Tehtäväkuvien ja työtilojen muuttamisen edellyttämät YT-neuvottelut ovat käynnistyneet tammikuussa. Neuvottelut eivät johda henkilöstön lomauttamiseen tai irtisanomiseen. Uuden, yhdistetyn rakennusvalvontayksikön on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.4.2019. Edellytyksenä on Porin kaupungin hallintosäännön muuttaminen sekä loppuun asti viety YT–menettely.

Porin kaupungin hallintosäännön 20 §:ssä on ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan yksiköiden luettelossa mainittu kaupunkimittausyksikkö. Organisaatiomuutoksen toteuttaminen edelllyttää maininnan poistamista kyseisestä pykälästä.

Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosäännön 20 §:stä poistetaan maininta kaupunkimittausyksiköstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ari Ala-Häyhtiö poistui asian käsittelyn aikana klo 16:56.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.