Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Läsnäolo-oikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksissa

PRIDno-2019-490

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 7.2.2018 § 10 läsnäolo-oikeuksien myöntämisestä lautakunnan kokouksiin seuraavasti:

"Lautakunta päättää antaa läsnäolo- ja puheoikeuden toimielimen kokouksissa kaupunginlakimies Leena Tuomiselle ja nuorisovaltuuston edustajalle. Läsnäolo-oikeus myönnetään toimielimen pöytäkirjanpitäjille Tiina Toivoselle, Sirpa Taurulle ja Seppo Saloselle. Lisäksi esittelijä voi harkintansa mukaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi kokouksessa."

Uuden tiedonhallintajärjestelmän ja sähköisen kokoustyötilan käyttöönoton 2.1.2019 myötä toimialalla on määritelty uudelleen toimielimen pöytäkirjanpitäjät, sillä lautakunnan ja kolmen jaoston pöytäkirjan pitäjän tehtävät on nähty tarpeelliseksi keskittää yhteiset palvelut -yksikköön. Yksikön päällikkö Tiina Toivosen sijaisena toimii 1.3.2019 alkaen hallintosuunnittelija Heidi Suominen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta päättää poistaa yksikön päällikkö Seppo Salosen ja rakennustarkastaja Sirpa Taurun läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokouksissa ja myöntää läsnäolo-oikeuden hallintosuunnittelija Heidi Suomiselle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Seppo Salonen, Sirpa Tauru, Heidi Suominen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi