Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

PRIDno-2019-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Vuonna 2015 valmistuneessa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhdeksi Porin kaupunkiseudun kehittämisteemaksi nostettiin kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Suunnitelmassa todettiin, että Porin seudulle on tarpeen laatia uusi pyöräilyverkon kehittämissuunnitelma.

Nyt laadittuun Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan yhteiseen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan on koottu tärkeimmät toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi. Toimenpiteet tähtäävät kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja olosuhteiden parantamiseen. Keinovalikoima sisältää laaja-alaisesti liikenneinfrastruktuuriin, kaupunkisuunnitteluun ja liikkumisen ohjaukseen liittyviä kärkitoimia. Edistämisohjelman liitteenä on kaupunkiseudun pyöräilyverkon kehittämissuunnitelma. Edistämisohjelman laatimista on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet liikenneinsinööri Sanna Välimäki ja liikennesuunnitteluinsinööri Eija Riihimäki Porista, suunnittelu- ja maarakennusinsinööri Eetu Elohaka Ulvilasta, tekninen johtaja Harri Kukkula Nakkilasta ja tekninen johtaja Juhani Ramberg Harjavallasta.

Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden lisääminen tuo monia hyötyjä yhteiskunnalle. Asukkaat ovat terveempiä ja sairaanhoitomenot pienenevät, kaupunkiseutu on viihtyisämpi ja liikenne sujuvampaa. Myös liikenteen kustannukset ja ympäristöhaitat vähenevät.

Infrajohtaminen esittää, että tekninen lautakunta merkitsee Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tiedoksi ja pyytää siihen lausunnot elinvoimayksiköltä, sivistystoimialalta, ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta sekä Porin polkupyöräilijät ry:ltä. Lausuntojen jälkeen edistämisohjelma käsitellään teknisessä lautakunnassa ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tiedoksi ja pyytää siihen lausunnot elinvoimayksiköltä, sivistystoimialalta, ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta sekä Porin polkupyöräilijät ry:ltä 12.2.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että liikenneinsinööri Sanna Välimäki kertoi aluksi Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta (16:17-16:37).

Valmistelija

  • Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta pyytää ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunnan lausuntoa Porin kaupunkiseudun pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelmasta. Lautakunta toteaa, että pyöräilyn ja kävelyn edistämisellä on monia myönteisiä vaikutuksia asukkaiden elinympäristön viihtyisyyteen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin, sekä ilmastonmuutoksen hidastamisen onnistumiseen. 

Pori liittyi mukaan HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -hankkeeseen vuonna 2016. Verkoston jäsenenä Pori on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen osuus kaikista Porin päästökaupan ulkopuolisista päästöistä on n. 25 %, joten kaikki toimenpiteet tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi on tärkeitä. Kaupunkiseututasoinen edistämisohjelma mahdollistaa liikkumistarpeiden ja kevyen liikenteen väylästön tarkastelun kokonaisuutena. Monet ohjelmassa tunnistetut parannettavat ja rakennettavat väylät yhdistävät työssäkäynti- ja asuinalueet toisiinsa. Esimerkiksi työmatkapyöräilyn yleistyminen sähköpyörien suosion kasvaessa lisää tarvetta seututasoisiin korkean hoitotason kevyen liikenteen väyliin.

Liikenteen päästöt vähenevät, kun liikkumistarpeet saadaan toteutettua viisaasti. Kevyen liikenteen, pyöräilyn ja jalankulun suosiminen, sekä ketjuttaminen joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalvelujen kanssa houkuttelevaksi vaihtoehdoksi korvaa henkilöauton käyttöä kaupunkiseudulla asioinnissa. Lyhyt ja mielekkääksi reitiksi koettu yhteys pysäkin ja kodin, työpaikan tai palvelun välillä vähentää esteitä joukkoliikenteen käytöltä. Matkustajat saapuvat pysäkeille ja jatkavat matkaansa lähes aina kävellen tai pyörällä. Siksi kevyen liikenteen väylien ja yhteyksien parantaminen on lähes aina myös joukkoliikenteen pysäkkien saavutettavuuden edistämistä. Pyöräpysäköintipaikkojen osoittaminen telineillä pysäkkien tuntumassa helpottaa niiden kunnossapitoa ja parantaa kaupunkikuvaa. 

Ohjelman kärkitavoitteissa huomioidaan pyöräilijöiden haasteet Porin kaupunkikeskustassa: kevyen liikenteen verkosto ei tue keskustan turvallista ja nopeaa läpiajoa. Ohjelmassa on ansiokkaasti nostettu esiin keskusta-alueen jatkosuunnittelua vaativat kehittämiskohteet sujuvan pyöräilyn edistämiseksi:

  1. Pohjois–eteläsuuntaisen läpiajopyöräilyn ohjaaminen Yrjönkadulta Isolinnankadulle: suunnittelu edellyttää laajempaa liikennetarkastelua, jossa tutkitaan myös mm. autoliikenteen ja pysäköinnin ratkaisuja
  2. Länsipuiston länsipään, Vapaudenkadun, Asemankulman sekä Maantiekadun itäpään liikenneratkaisujen jatkosuunnittelu siten, että Vapaudenkatu muodostaa selkeän pohjois–eteläsuuntaisen pyörätieyhteyden, josta on sujuva kulku Maantiekadun, Länsipuiston ja Radanvarren suuntiin.
  3. Itä–länsisuuntaisen pyöräilyn järjestelyt laajasti Itsenäisyydenkadulta Keskusaukiolle, Kuninkaanhakaan sekä Kuninkaantien ja Uusikoivistontien suuntiin

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kaupunkikeskustassa on yhtäaikaisesti kaupungin pysäköintipolitiikan toimeenpanoa. Pysäköinnin ohjauksella vapautetaan henkilöautojen säilyttämiseen käytettävää tilaa kävelijöille ja pyöräilijöille, sekä kannustetaan viisampaan liikkumiseen. Ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunkikeskustan pyöräily- ja kävelymahdollisuuksien edistämiseen ja luoviin suunnitteluratkaisuihin panostetaan lähivuosina johdonmukaisesti osana kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden parantamista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunta päättää antaa pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelmasta esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, Sanna Välimäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.