Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Selvityspyyntö koskien KalaValtanen Oy:n toimintaa

PRIDno-2019-710

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on toimittanut ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle seuraavan yhteydenoton.

Pyydän ympäristölautakuntaa selvittämään Kalavaltasen vuoden 2011 ympäristölupaan liittyvää asiaa, koska en ole saanut asiaani toimitettua [peitetty], [peitetty] enkä [peitetty] kanssa. Olen saanut vain vältteleviä vastauksia [peitetty] ja [peitetty] mielestäni selviin kysymyksiini. [peitetty] en pyynnöstä huolimatta ole saanut vastausta. Kyseessä on Offshre Fish Finlandin mahdollisesti toimittamista kaloista verestysvesineen, joita on tuotu käsiteltäväksi KalaValtasen kalojenkäsittelylaitokseen Honkaluotoon vuosien 2017 ja 2018 aikana. 

KalaValtasen ympäristöluvassa 25.7.2011 KalaValtanen ilmoittaa ”Kalat tuodaan laitokseen perattuina, lukuun ottamatta itse kasvatettua kalaa ja luonnonkalaa.”  ”Mahdollinen hajun tuottaja voi olla itse kasvatettujen kalojen verestysvedet. Verestysvedet on mahdollista ottaa talteen umpisäiliöön. Kaloista on mahdollista laskea verestysvedet pois jo Luvialla biosuodattimeen mikäli hajuongelmia syntyy.” 

Offshore Fish Finlandin ilmoittaa YVA-selostuksessa ja ympäristöluvassa, että ”Kalojen perkuu tapahtuu KalaValtanen Oy:n kalankäsittelylaitoksella Porissa. Ennen Poriin siirtoa kalat verestetään kasvatuslaitoksella, mutta verestysjätteet kerätään kokonaisuudessaan umpisäiliöön Porin kalankäsittelylaitokselle kuljetettavaksi.”  

Vuodesta 2017 lähtien on OFF:lla ollut kalojen kasvatustoimintaa. Pyydän ympäristölautakuntaa selvittämään, onko OFF toimittanut verestysvesiä ja kaloja perattavaksi Honkaluodon kalankäsittelylaitokselle vastoin KalaValtaselle myönnettyä ympäristölupaa, joka on myönnetty vain itsekasvatetun kalan ja sen verestysveden vastaanottamiseen ja onko KalaValtasen vuosittainen perkuulupa ylittynyt vuoden 2011 ympäristöluvan voimassa ollessa (150 t/a).

Pyydän ympäristölautakuntaa selvittämään myös, miksi on ollut vaikeaa saada vastausta tekemääni kysymykseen?

Uusi ympäristölupa on myönnetty 9.11.2018, jossa ei ole enää mainintaa perattavien kalojen alkuperästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asiassa vireille panijalle seuraavan selvityksen.

KalaValtanen Oy:n Honkaluodon laitokselle vuonna 2011 myönnetyssä ympäristöluvassa tai sen lupamääräysten tarkistamista koskevassa päätöksessä vuodelta 2018 ei ole asetettu rajoituksia vastaanotettavan kalan alkuperälle tai perattavien kalojen vuosittaiselle enimmäismäärälle, koska niillä ei ole vaikutusta toiminnan ympäristövaikutuksiin. Vuonna 2011 myönnetyn ympäristöluvan hakemuksessa toiminnanharjoittaja on esittänyt vuosittain vastaanotettavan kalan määräksi 2 000 - 3 000 tonnia, että käsiteltävä kala on itse kasvattua kalaa ja luonnonkalaa. Käsiteltävän kalan määrä vaikuttaa laitokselta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon johdettavan veden laatuun, jota koskee vesihuoltolaitoksen ja toiminnanharjoittajan välinen yksityisoikeudellinen sopimus. Käsiteltävän kalan aluperä ei vaikuta toiminnan ympäristövaikutuksiin. Toiminnanharjoittaja ei ole toiminut vastoin ympäristöluvan määräyksiä, mikäli laitokselle on vastaanotettu Offshore Fish Finland Oy:n kasvattamia kaloja tai perattu kaloja enemmän kuin hakemuksessa on mainittu. 

KalaValtanen Oy:n ympäristöluvan noudattamista valvotaan valvontasuunnitelman mukaisilla määräaikaistarkastuksilla sekä toiminnanharjoittajan valvontaviranomaiselle toimittamien vuosiraporttien perusteella. Valvontaan liittyvät asiakirjat ovat julkisia. Valvonta on tavanomaista virkatyötä eikä lautakunta käsittele valvonnan asiakirjoja.

Offshore Fish Finland Oy toimii Eurajoella ja sen ympäristölupaa valvoo Varsinais-Suomen ely-keskus.

Ympäristöinsinööri on vastannut kuusi kertaa ja yksikön päällikkö kerran vireille panijan sähköpostitse toimittamiin kysymyksiin marras-joulukuussa 2018. Toimialajohtaja on vastannut vireille panijan sähköpostitiedusteluun helmikuussa 2019. Lisäksi vireille panijalle on toimitettu kaksi KalaValtanen Oy:n ympäristöluvan määräaikaistarkastusta koskevaa tarkastusmuistiota. Määräaikaistarkastuksilla ei ole ilmennyt ympäristöluvan vastaista toimintaa. Lautakunta katsoo, että toimialan viranhaltijat ovat vastanneet vireille panijan tiedusteluihin hallintolain mukaisesti ja ilman tarpeetonta viivytystä.

Lisätietoja asiassa antaa yksikön päällikkö, puh. 044 701 9276.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty]

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.