Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 609-54-19-9

PRIDno-2019-801

Valmistelija

  • Paula Virtaniemi, paula.virtaniemi@pori.fi

Perustelut

Rakennusvalvonta on lähettänyt seuraavan selityspyynnön kiinteistön omistajalle [peitetty] 28.11.2018 : 

Luvan vastainen aita

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden rakennusvalvontayksikkö on 26.3.2018 kehottanut Teitä saattamaan kiinteistöjen 609-54-19-8 ja 609-54-19-9 välisen aidan lupaehtojen mukaiseksi 31.5.2018 mennessä.

Kiinteistöllä 22.11.2018 suoritetulla katselmukslla on todettu, että velvoitetta ei ole noudatettu. Jäljennös katselmuskertomuksesta on kirjeen liitteenä. 

Ympäristö- ja lupaplveluiden lautakunnalle on maankäyttö- ja rakennuslain §182 ja §125 nojalla esitettävä, että ympäristö- ja lupalveluiden lautakunta velvoittaisi Teidät suorittamaan ko. toimenpiteen uudessa määräajassa sakon uhalla. 

Teille varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle osoitettu kirjallinen selitys tulee toimittaa rakennusvalvontaan 4.1.2019 mennessä. Postiosoite: Rakennusvalvonta, Valtakatu 11, 28100 PORI.

 

Pyydetty selitys on toimitettu 2.1.2019 sähköpostina, mutta selvityksessä ei esiintynyt asian käsittelyyn vaikuttavia seikkoja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182§:n ja 125§:n nojalla velvoittaa [peitetty] kiinteistön 609-54-19-9 omistajana muuttamaan aita rakennusluvan 609-2013-97 lupaehtojen mukaiseksi 31.5.2019 mennessä nyt laiminlyönnin varalta asetettavan 2000 euron sakon uhalla. 

Mikäli kiinteistö luovutetaan edelleen, tästä velvoitteesta on ilmoitettava luovutuksen saajalle luovutuskirjaan otetulla maininnalla tai muutoin todisteellisesti. 

Luovutuksesta on myös ilmoitettava ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ilmoittaa päätöksestään Maanmittauslaitokselle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet