Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma

PRIDno-2019-269

Valmistelija

  • Riikka Niemenmaa, riikka.niemenmaa@pori.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö.

Porin kaupungin ympäristövalvonnan edellinen valvontasuunnitelma on hyväksytty 13.4.2016. Valvontasuunnitelman uusiminen tuli ajankohtaiseksi, sillä ympäristöministeriö on siirtänyt Porin kaupungin hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Porin kaupungille toimivallan myöntää ja valvoa tiettyjä ympäristölupia 1.1.2019 alkaen. Toimivallan siirto on määräaikainen ja se päättyy 31.12.2023. Valvontasuunnitelman ja sen perusteella laaditun vuosittaisen valvontaohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja siitä raportoidaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle.

Valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2019-2023. Valvontasuunnitelman liitteenä esitetään valvontaohjelma vuodelle 2019. Ehdotus valvontasuunnitelmaksi on ollut nähtävillä palvelupiste Porinassa 18.1.-18.2.2019 välisen ajan. Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lisätietoja asiassa antaa yksikön päällikkö, puh. 044 701 9276

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2019-2023 ja valvontaohjelman vuodelle 2019. 

Päätös

Merkittin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.