Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Edustajan nimeäminen kaupunkikuvatoimikuntaan

PRIDno-2019-1328

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjouksen muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisen tilojen hankkeista ja asemakaavoista. Toimikunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kaupunkikuvatoimikunta toimii myös maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n tarkoittamana viranomaisena, joka osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset, sekä rakennusjärjestyksen 32 §:n tarkoittamana työryhmänä.

Toimikunta raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden toiminnastaan. Toimikunnan tulee käsitellä vireille tulevat asiat kerran kuukaudessa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 § 537 asettanut kaupunkikuvatoimikunnan, jonka kokoonpano on:

 rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanoja, pj
 kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, vpj
 rakennustarkastaja Sirpa Tauru, siht.
 ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
 kaupunginarkkitehti Pentti Klemetti
 kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku
 liikenneinsinööri Sanna Välimäki
 rakennustutkija Liisa Nummelin
 ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan nimeämä jäsen Petteri Lahti
 teknisen lautakunnan nimeämä jäsen Ilkka Holmlund
 Porin yliopistokeskuksen nimeämä jäsen FM Eeva Raike
 Sata-Safan nimeämä jäsen arkkitehti Unto Mäkelä

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikuvatoimikunnan toimintaohjeen.

Kaupunginhallitus velvoittaa kaikki toimialat ja konserniyhtiöt tuomaan merkittävät asiat toimikunnan käsiteltäväksi. Hankkeet esittelee tarvittaessa pääsuunnittelija/ asiantuntija.

Lautakunnan nimeämänä jäsenenä toimineelle Petteri Lahdelle on myönnetty ero luottamustehtävistä kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 ja nyt ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaa pyydetään uudestaan nimeämään jäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta nimeää edustajansa kaupunkikuvatoimikuntaan.

Päätös

Lautakunta nimesi kaupunkikuvatoimikuntaan yksimielisesti Jarno Joensuun.

Tiedoksi

Lautakunnan nimeämä jäsen, Kaupunkikuvatoimikunta, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi