Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Harjavallan ja Porin ilmanlaadun mittausraportti 2018

PRIDno-2019-1326

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2018 on valmistunut. Harjavalta-Pori ilmanlaatutyöryhmä on hyväksynyt osaltaan raportin kokouksessaan 8.3.2019.

Harjavallan ja Porin kaupunkien ja teollisuuden yhteinen ilmanlaadun mittausjärjestelmä käsittää yhteensä viisi mittausasemaa ja kolme sääasemaa. Sääasemista saadaan informaatiota tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä ilman lämpötilasta, -paineesta ja - kosteudesta. Porin Paanakedonkadulla mitataan pääasiassa liikenteestä peräisin olevia epäpuhtauksia. Mitattavat kaasumaiset tai kiinteät epäpuhtaudet ovat hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset, otsoni, rikkidioksidi sekä typen oksidit. Pastuskerissa on yksi tausta-asema, jossa mitataan ilman rikkidioksidipitoisuuksia. Harjavallassa mittausasemat on sijoitettu Kalevaan ja Pirkkalaan. Molemmilla asemilla mitataan hengitettäviä hiukkasia ja niiden metallipitoisuuksia sekä rikkidioksidia, Kalevassa lisäksi pienhiukkasia.

Porin verkkoon on liitetty yksi mittausasema Rauman keskustasta Hallikadulla, jossa mittauskomponentit ovat hengitettävät hiukkaset sekä typen oksidit. Harjavallan, Porin ja Rauman tulokset lähetetään Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolle (http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu) kerran tunnissa. Rauman mittaustuloksista raportin laatii Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

Harjavallassa prosessiteollisuus ja energiantuotanto ovat suurimmat ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Harjavallassa teolliset päästöt 2018 olivat rikkidioksidia 3191 t, typen oksideja 200 t, hiukkasia 11 t sekä hiilidioksidia 105 701 t. Päästölähteet on laskettu Boliden Harjavalta Oy:n, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut (STEP) Oy:n sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n päästöistä. STEP Oy on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä, mikä on vähentänyt selkeästi laitoksen kokonaispäästöjä.

Porissa energiantuotanto ja liikenne ovat suurimmat ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Teollisuuden päästömäärät ovat suoraan verrannollisia tuotannon määriin. Suurteollisuuden sekä energiantuotantolaitosten päästöt 2018 olivat rikkidioksidia 669 t, typen oksideja 679 t, hiukkasia 27 t sekä hiilidioksidia 817 854 t. Tärkeimmät päästölähteet olivat Fortum Power and Heat Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima, Boliden Harjavalta Oy sekä liikenne. Venator P&A Finland Oy:n Porin pigmenttitehdas on toiminut vuonna 2017 tapahtuneen tulipalon aiheuttaman tuotantoseisakin jälkeen vajaalla teholla. VTT:n LIISA -laskentajärjestelmä kertoo Porin liikenteen aiheuttamiksi päästöiksi 2017 typen oksidien osalta 363 t, hiukkasten 10 t sekä hiilidioksidin osalta 117 891 t.

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla komponentilla. Valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaiset ilmanlaadun ohjearvot ylittyivät hengitettävien hiukkasten PM10 osalta Porin Paanakedonkadun asemalla helmi-, huhti- ja marraskuussa. Vuoden mittausjaksosta vähintään 75 % tuloksista pitää olla hyväksyttyjä eli validoituja. Tämä ehto täyttyi kaikissa mittauksissa.

Valtioneuvoston asetus ilmassa olevista arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (113/2017) määrittelee arseenin, kadmiumin ja nikkelin kalenterivuoden tavoitearvot laskettuna vuosikeskiarvoina. Tavoitearvo ylittyi hieman nikkelin osalta Harjavallan Kalevan mittausasemalla.

Ilmanlaatua arvioidaan laskennallisen ilmanlaatuindeksin avulla. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa mm. Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolla. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnollisella väriasteikolla ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se päivittyy tunnin välein.

Ilmanlaatuindeksi laskettuna koko vuoden tuntiarvoista osoitti, että ilmanlaadun ajallinen edustavuus mittausjaksolla vuonna 2018 oli seuraava:

Harjavalta, Kaleva: hyvä 81 %, tyydyttävä 18 %, välttävä 1 %, huono 0 % sekä erittäin huono 0 %.

Harjavalta, Pirkkala: hyvä 94 %, tyydyttävä 6 %, välttävä 0 %, huono 0 % sekä erittäin huono 0 %.

Pori, Paanakedonkatu: hyvä 54 %, tyydyttävä 26 %, välttävä 12 %, huono 6 % sekä erittäin huono 2 %.

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2018 on julkaistu Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden internet –sivuilla www.pori.fi/ilmanlaatu.

Lisätietoja asiassa antaa ilmansuojeluinsinööri, puh. 044 701 9235.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportin 2018.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.