Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

1. Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2019 § 6 hyväksynyt Porin kaupungin uuden rakennusjärjestyksen 1.3.2019 voimaan tulevaksi.

 

2. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.3.2019 § 82 hyväksynyt kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2019-2021 (liitteenä) ja toimittanut nämä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle tiedoksi.

 

3. Ympäristökasvatuksen vuosiyhteenveto 2018

Ympäristökasvatus on yksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön tehtävistä ja siitä on kirjattu palvelulupaus toimialan palveluohjelmaan. 

Ympäristökasvatusta tehdään yhteistyössä koulujen ja päiväkotien, luonto- ja ympäristöjärjestöjen ja asukasyhdistysten kanssa. Viime vuosina myös kaupungin toimialojen välinen yhteistyö ympäristökasvatuksessa on lisääntynyt. Kohderyhmänä ovat paitsi lapset ja nuoret, myös aikuisikäiset porilaiset. Tavoitteena on edistää niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin ymmärrystä kestävän elämäntavan merkityksestä ja toimimista sen mukaisesti. Vuosiyhteenveto on liitteenä.

 

4. Rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros

Ympäristö- ja lupapalveluiden vuoden 2019 rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros tehdään Kalaholman, Koivistonluodon ja Väinölän kaupunginosiin huhtikuussa 16.4. ja 17.4. päivien aikana. Kierroksella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten ja rakennelmien kuntoon ja ulkovarastointiin sekä yleisten alueiden ja piha-alueiden siisteyteen/roskaantumiseen. Tavoitteena on, että kierroksella olisi myönteinen vaikutus rakennetun ympäristön hoitoon. Kierroksesta vastaavat rakennetun ympäristön tarkastaja rakennusvalvonnasta ja ympäristöinsinööri ympäristövalvonnasta. Ilmoitus katselmus- ja tarkastuskierroksesta julkaistaan paikallislehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla noin viikkoa ennen kierrosta. Yhteenveto kirjatuista kohteista ja niiltä edellytetyistä toimenpiteistä tuloksineen esitellään lautakunnalle vuoden 2019 lopussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.