Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien siirtäminen Porin kaupungin hoidettavaksi

PRIDno-2019-3796

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Harjavallan kaupungin ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan edustajat ovat neuvotelleet Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien siirtämisestä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön hoidettavaksi 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. Tehtävien hoidosta on voimassa määräaikainen sopimus ajalle 1.10.2019-31.8.2020.

Harjavallan kaupunginhallitus käsittelee sopimusasiaa kokouksessaan 25.5.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen ja oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimuksella Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijalle kuuluvat tehtävät annetaan Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön hoidettavaksi 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. 

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö voi osoittaa Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelutehtävien hoitoon useita eri virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevia henkilöitä. Harjavallan kaupungin lakisääteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Harjavallan kaupungin kaupunkikehityksen lautakunta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tiina Toivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 16.51. 

Lautakunta päätti pitää tauon klo 17:09- 17.15.

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan:

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen sillä edellytyksellä, että kaupunginhallitus hyväksyy asiaan liittyvän palvelussuhteen vakinaistamisen. Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen, jos kaupunginhallitus tekee asiassa myöntävän päätöksen. Sopimuksella Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijalle kuuluvat tehtävät annetaan Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön hoidettavaksi 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. 

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö voi osoittaa Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelutehtävien hoitoon useita eri virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevia henkilöitä. Harjavallan kaupungin lakisääteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Harjavallan kaupungin kaupunkikehityksen lautakunta.

Tiedoksi

Harjavallan kaupunki

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi