Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Oikaisuvaatimus, Osoitenumerointi Makholmantie 235-290

PRIDno-2020-2249

Valmistelija

  • Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, teemu.salonen@pori.fi

Perustelut

Makholmantie 235-​290 alueella havaittiin tarve päivittää osoitenumerointi vastaamaan nykyisiä liittymiä ja Porin kaupungissa käytössä olevia osoitenumeroinnin periaatteita. Osoitenumerointi tapahtui apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä 27.4.2020 (§ 20). [peitetty] on tehnyt apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksestä ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se tulee tutkia.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös kumotaan osittain osoitteessa [peitetty] ja osoitteeksi jätetään [peitetty]. Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen mukainen osoite kyseiselle rakennuspaikalle on [peitetty]. Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että oikaisuvaatimuksen tekijän rajanaapurin osoitenumero ollaan jättämässä ennalleen ( [peitetty]) ja oikaisuvaatimuksen tekijällä on naapurinsa kanssa yhteinen ulkorakennus eikä numeroinnin ennallaan pito aiheuttaisi erehtymisen mahdollisuutta.

Kunnan osoitejärjestelmästä ei juurikaan ole olemassa laki- tai asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa Kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7). Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, joita voivat olla esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat.

Porin kaupungissa on pyritty noudattamaan em. Kuntaliiton ohjetta ja suositusta. Sen mukaan haja-asutusalueen osoitekohteen osoitenumero määräytyy perustuen liittymän etäisyyteen tien alkupäästä. Mikäli kuitenkin samassa osoitenumerossa on useita rakennuspaikkoja, voidaan numeronlisänä käyttää pientä kirjainta. Makholmantie 235-​290 numeroinnissa on noudatettu edellä mainittua etäisyyteen perustuvan numeroinnin periaatetta, samoin on pyritty toimimaan koko kaupungin alueella. Tämä Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta. Samat osoitenumeroinnin periaatteet koko kaupungin alueella ovat myös osa kuntalaisten tasapuolista kohtelua.

Pitkien teiden varsien liittymien etäisyyteen tien alkupäästä ja sitä kautta myös etäisyyteen perustuvaan osoitenumerointiin vaikuttaa mittaustapa ja tarkkuus. Mittaustapaa ja etäisyyden mittaustuloksen loppuun asti hiottua tarkkuutta tärkeämpää on kuitenkin osoitteiston selkeys ja yksilöivyys. Tässä tapauksessa vanhojen osoitteiden [peitetty] sijaan on päätöksellä osoitettu uudet osoitenumerot [peitetty]. Vanha osoitenumerointi ei ole Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen mukainen. Apulaiskaupungingeodeetin päätöksen mukainen osoitenumerointi kertoo nyt myös sen, että kyseisille rakennuspaikoille kuljetaan eri liittymistä, mikä on osoitejärjestelmän selkeyden kannalta merkityksellistä. Osoitekohteille on molemmille annettu vanhasta numerosta poikkeava osoitenumero myös osin asukkaiden oman turvallisuuden ja tietosuojasyiden takia. Uusi numerointi niin, että kumpikaan osoitekohde ei saa naapurinsa vanhaa osoitenumeroa oli tässä tapauksessa, haja-asutusalueen osoitenumeroinnin periaatteita kuitenkin noudattaen, mahdollista. Oikaisuvaatimuksessa mainitun [peitetty] osoitteen ei niinkään katsottu aiheuttavan sekaannuksen riskiä, mutta oikaisuvaatimuksen tekijän rakennuspaikan osoitteen [peitetty] ja toisella puolella olevan osoitteen [peitetty] katsottiin aiheuttavan sekaannuksen riskin silloin, jos jomman kumman osoitekohteen uusikin osoitenumero olisi [peitetty]. Kummankin kohteen osoitenumerointi vaihdettiin, jotta ei syntyisi sellaista sekaannusta, mikä johtaisi jomman kumman vanhan osoitteen sekoittumiseen uuden osoitenumeron kanssa ja sitä kautta esimerkiksi pelastusajoneuvojen tai postien kulkeutumiseen väärään kohteeseen. Uudet vanhoista keskenään samankaltaisista osoitenumeroista poikkeavat numerot pienentävät em. riskiä. Mainittakoon myös, että [peitetty] kohdallakin on vireillä osoitenumerointi, joten kyseinenkin osoite tulee tarkasteluun.

Osoitejärjestelmän ylläpito kuuluu kunnan tehtäviin ja se pitää sisällään myös tarpeen tullen tehtäviä muutoksia/päivityksiä, joiden johdosta osoitteet voivat muuttua. Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätös kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti eikä aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Apulaiskaupungingeodeetti on toiminut kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön nojalla hänelle kuuluvan päätösvallan puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hylätä [peitetty] oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, muut asianosaiset,​ Porin kaupunki/TEK/Infrayksikkö,​ Porin Vesi Oy,​ Pori Energia Oy,​ Pori Energia Sähköverkot Oy,​ Hätäkeskuslaitos,​ Satakunnan pelastuslaitos,​ Maanmittauslaitos,​ Posti,​ Digi-​ ja väestötietovirasto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet