Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Oikaisuvaatimus, Osoitenumerointi Ollilanpolku (osa)

PRIDno-2020-1179

Valmistelija

  • Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, teemu.salonen@pori.fi

Perustelut

Ollilanpolun (osa) osoitenumerointi on apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä 16.4.2020 § 19 päivitetty vastaamaan nykyistä kaavoitustilannetta ja Porin kaupungissa käytössä olevia osoitenumeroinnin periaatteita.  [peitetty] ovat tehneet asiasta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa Porin kaupungin kirjaamoon ja se tulee tutkia.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että: " [peitetty] ei muuttuisi ja nykyinen [peitetty] muuttuisi [peitetty]:sta." Perusteluna esitetään, että: "numerointeja ( [peitetty]) ei jatkossa pysty tonttijaotusten mukaan muuten käyttämään (kts. kuva)." Lisäksi osoitteen lisäkirjainten epäillään aiheuttavan turhia sekaannuksia.

Kunnan osoitejärjestelmästä ei juurikaan ole olemassa laki- tai asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa Kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7). Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, joita voivat olla esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat. Porin kaupungissa on pyritty noudattamaan kyseistä Kuntaliiton ohjetta ja suositusta.

Kohde on asemakaava-alueella. Asemakaava-alueilla käytetään tyypillisesti tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron järjestelmää, jossa jokaiselle tontille tai muulle rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella. Osoitenumerona käytetään paritonta numeroa kadun oikealla puolella ja parillista numeroa vasemmalla puolella kadun alkupisteestä katsoen. Kadun osoitenumerointi ei voi jatkua risteyksestä kahteen eri suuntaan, vaan toinen haara on tulkittava liittymäksi, ellei sitä ole asemakaavassa nimetty omalla kadunnimellään. Saman liittymän takana olevilla rakennuspaikoilla tulee olla sama osoitenumero ja ne yksilöidään osoitenumeron jälkeen tulevalla jakokirjaimella (a/b). Näin on Ollilanpolunkin tapauksessa.

Ollilanpolun osoitteiden nykytila johtuu vaiheittain edenneestä asemakaavoituksesta. Alueen viimeisin asemakaava on vuodelta 1987. Siinä Ollilanpolku on osoitettu jatkuvan oikaisuvaatimuksen yhteydessä olevasta kartastakin ilmenevällä tavalla. Kadulle on valitettavasti jäänyt yksi "nimetön" haara/liittymä, jonka osalta numerointi suoritettiin apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä (§ 19). Osoitenumeroinnissa on varauduttu myös siihen, että nykyinen asemakaava toteutuu ja asemakaavan mukaiset rakennuspaikat tulevat rakentamiskäyttöön. Tästä syystä rakentamattomille kaavatonteille on varattu osoitenumerot, samoin kuin on varattu asemakaavan mukaiselle puistollekin. Näin kadun varren osoitenumerointia ei jouduta muuttamaan erikseen jokaisen rakentamishankkeen yhteydessä.

Ollilanpolun tapauksessa asian perusteellisempi selkiyttäminen vaatisi asemakaavan muutoksen, jossa apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen mukaisille osoitekohteille johtava, nyt liittymäksi tulkittu, kulku-ura nimettäisiin omalla kadunnimellään. Nykyisessä kaavoitustilanteessa apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen (§ 19) mukainen numerointi kuitenkin noudattaa niin asemakaavaa, kuin Kuntaliiton ohjetta ja suositustakin, parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta. Samat osoitenumeroinnin periaatteet koko kaupungin alueella ovat myös osa kuntalaisten tasapuolista kohtelua. Osoitejärjestelmän ylläpito kuuluu kunnan tehtäviin ja se pitää sisällään myös tarpeen tullen tehtäviä muutoksia/päivityksiä, joiden johdosta osoitteet voivat muuttua. Apulaiskaupungingeodeetin päätös kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti, eikä aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Apulaiskaupungingeodeetti on toiminut kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön nojalla hänelle kuuluvan päätösvallan puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hylätä [peitetty] oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 2-10.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Jarno Joensuu teki Raija Koskirannan kannattamana ehdotuksen, jonka mukaan lautakunta päättää palauttaa asian käsittelyn uudelleen valmisteltavaksi. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 2-10 lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 17%

    Arto Nurmi, Sanna Grönmark

  • Ei 10 kpl 83%

    Jarno Joensuu, Tiina Puska, Jouni Nylund, Antti Karumäki, Raija Koskiranta, Mika Tuovinen, Jenni Huhtapelto, Matti Hatanpää, Tiina Rinne, Jukka Heinonen

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, muut asianosaiset, Porin kaupunki/TEK/Infrayksikkö,​ Porin Vesi Oy,​ Pori Energia Oy,​ Pori Energia Sähköverkot Oy,​ Hätäkeskuslaitos,​ Satakunnan pelastuslaitos,​ Maanmittauslaitos,​ Posti,​ Digi-​ ja väestötietovirasto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet