Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

PRIDno-2020-1884

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.4.2020. 

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Tällä hetkellä rakennuksen hävittämiseksi polttamalla on edellytetty jätehuoltoviranomaisen hyväksyntä, joka Porissa on toteutettu poikkeamismenettelyllä jätehuoltomääräyksistä. Kokonaisten rakennusten polttaminen kuuluu kuitenkin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, minkä vuoksi sitä koskeva määräys esitetään lisättäväksi ympäristönsuojelumääräyksiin. Rakennusten hävittäminen polttamalla on poikkeuksellista, ja soveltuu lähinnä vain niihin hallittuihin tapauksiin, joissa pelastustoimi voi käyttää rakennusta harjoituskohteena. Polttamista koskevan poikkeamisen hyväksymikseksi tarvitaan pelastuslaitoksen ilmoitus siitä, että se aikoo käyttää kohdetta harjoituksiin.

Käytöstä poistettavan öljysäiliön käsittelyyn liittyvää menettelyä ei esitetä muutettavaksi. Määräyksessä esitetyt voimaantuloajankohdat perustuvat tapahtuneisiin kuntaliitoksiin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä. Voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä mahdollisuus hakea poikkeusta on kirjattu vain osaan määräyksistä, vaikka mahdollisuus poikkeamisen hakemiseen kuuluu ympäristönsuojelulain mukaisesti kaikkiin määräyksiin. Asian selkiyttämiseksi esitetään, että poikkeamismenettelystä annetaan erillinen määräys. Poikkeamisesta määrääminen erillisellä määräyksellä ei muuta voimassa olevaa käytäntöä.

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun lain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista koskevan asian käsittelystä perittävä maksu on ollut Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa vuodesta 2010.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää ympäristönsuojelulain 203 §:n mukaisesti kuuluttaa esityslistan liitteenä olevan Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.