Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen YVA-ohjelma

PRIDno-2020-2579

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Porin kaupungilta lausuntoa Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala on pyynnöstä antanut kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala toteaa, että Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on kokonaisuutena kattava ja asianmukaisesti laadittu. YVA-hankkeessa tehtävät selvitykset ja koottavat tiedot on kuvattu pääosin havainnollisesti ja riittävällä tarkkuudella. Lähtökohdat hankkeelle ovat hyvät, sillä Tahkoluodon edustan merialue on tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvia alueita. Energiantuotantomuotona tuulivoima on hiilineutraalia ja tuuliolosuhteet merellä ovat mannerta suotuisampia. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala katsoo, että hankkeella on useita etuja maalle rakennettaviin tuulivoimapuistoihin nähden, sillä osa tuulivoimaan liitetyistä haitallisiksi koetuista ympäristövaikutuksista jää lähtökohtaisesti etäämmälle asutuksesta.

Hankkeen alustava toteuttamisaikataulu on kuvattu selkeästi. YVA-menettelyn tarkoituksena on turvata ympäristön kannalta paras lopputulos sekä vähentää tai kokonaan estää hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset. Koska hanke on valtakunnallisesti merkittävä ja tulee vaikuttamaan erityisesti vedenalaiseen luontoon, on alueen nykytilan kuvaus tärkeää tehdä huolellisesti, jotta hankkeen aiheuttamia lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia voidaan riittävällä tarkkuudella seurata myöhemmin. Jo tästä syystä ympäristövaikutusten arvioinnille sekä siihen tärkeänä osana kuuluvalle osallistumiselle on varattava riittävästi aikaa. Nyt YVA-ohjelmassa esitetty aikataulu on erityisesti sidosryhmien ja viranomaisten näkökulmasta katsoen hyvin nopea. Käytännössä arviointien ja inventointien tekemiseen jää aikaa vain yksi kesä, josta kevät on jo mennyt. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala katsoo, että aikataulua luontoinventointien osalta pidennetään kattamaan avovesikausi 2021.

Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve on kuvattu arviointiohjelmassa riittävällä tavalla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että hankealue ulottuu huomattavasti maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi varattua aluetta laajemmalle erityisesti lännessä ja pohjoisessa. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti usean tuulivoimalan muodostamiin ryhmiin ja niin lähelle toisiaan kuin se energiatalouden kannalta on mahdollista. Lisäksi tuulivoimaloiden suunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset maisemaan, asutukseen, loma-asutukseen, linnustoon ja muuhun eläimistöön, vedenalaiseen luontoon ja vedenalaiseen kulttuuriperintöön.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala lausuu, että vaikutusarviossa tulee kiinnittää kriittistä huomiota suunnitellun hankealueen laajuuteen ja poikkeamiseen maakuntakaavan ohjauksesta. Kookkaat voimalat näkyvät kauas ja vaikuttavat erityisesti maisemakuvaan.

Porin edustan rannikkoalueelle on lyhyen ajan sisällä suunniteltu ja rakennettu lukuisia tuulivoimaloita. Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitava voimaloiden suuri koko, voimaloiden sijoittuminen merelle, hankealueen laajuus sekä lähiympäristössä olevat ja suunnitellut voimalat (yhteisvaikutusten arviointi). Hankkeen läheisyydessä sijaitsevat olemassa oleva Tahkoluodon merituulipuisto (11 voimalaa), Reposaaren tuulipuisto (10 voimalaa) ja Peittoon tuulipuisto (12 voimalaa). Lisäksi vaikutusalueen lähistöllä on suunnitteilla Ahlaisten Lammin tuulivoimapuisto (14 voimalaa), Oosinselän tuulivoimapuisto (31 voimalaa) ja Köörtilän tuulivoimapuisto (9 voimalaa). Kaikkien hankkeiden toteutuessa syntyy mahdollisesti tilanteita, joissa pysyvää- ja loma-asutusta jää usean eri tuulipuiston maisema-alueelle. Vaikutus-arvioinnissa tulisi erityisesti pystyä tarkastelemaan ja kuvaamaan maisemallisen muutoksen merkittävyyttä niihin alueisiin, joihin vaikutuksia kohdistuu kahdesta tai useammasta eri suunnasta. Osana maisemallisten vaikutusten voimakkuutta tulee arvioinnissa huomioida kohteeseen näkyvien voimaloiden kokonaismäärä.

Maisemakuvallisten vaikutusten riittävään havainnollistamiseen erilaisin havainnekuvin tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Maisemavaikutusten arviointia varten tehtävien valokuvasovitteiden paikkavalinnoissa tulee huomioida sekä maiseman, kulttuuri- ja luonnonympäristön arvokohteet sekä kylät ja asutus muutenkin, virkistysalueet ja tiemaiseman keskeiset kohteet. Havainnekuvissa on ilmoitettava käytetty polttoväli. Normaaliobjektiivin on katsottu vastaavan parhaiten ihmissilmän havaitsemaa maisemakuvaa. Lentoestevalojen näkymisen havainnollistamiseksi on tarpeen tehdä myös hämärään/pimeään vuorokaudenaikaan ajoittuvia valokuvasovitteita. Oikein laaditut kuvasovitteet ovat erinomainen työkalu ja niitä tulee esittää selostuksessa kaikilta keskeisiltä tarkastelupaikoilta. Kuvasovitteissa tulee huomioida myös muiden näkemäalueelle sijoittuvien hankkeiden tuulivoimalat maisemallisten yhteisvaikutusten arvioimiseksi. Myös mahdollisuuksia hyödyntää uusia havainnollistamistapoja kuten pallopanoraamaa tulee harkita. Kuten maisemavaikutusten arvioinnissa, tulee välke- ja varjon vilkkumismallinnuksissa suorittaa yhteisvaikutusarvio muiden tuulivoimahankkeiden vaikutusten kanssa.

Melun leviämiseen vaikuttaa erityisesti laitoksen napa- ja maksimikorkeus, nimellisteho ja käytetty laitosmalli. YVA-ohjelmasta ei kuitenkaan käy kuin viitteellisesti ilmi maksimiteho ja napakorkeus. Voimaloiden mallia ei ole tiedossa, kuten ei myöskään voimaloiden tarkkoja sijoituspaikkoja. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala haluaa jo tässä suunnittelun esivaiheessa huomauttaa, että YVA:n melumallinnuksia ei voida suoraan soveltaa jatkosuunnitteluun silloin, jos valittava laitostyyppi poikkeaa mallinnuksissa käytetyistä, vaan ne pitää mallintaa vielä ennen voimaloiden käyttöönottoa valittavalla voimalatyypillä, napakorkeudella ja sijoituspaikalla. Sama koskee välkemallinnuksia ja varjon vilkkumismallinnuksia.

YVA-ohjelman kohdassa Hankkeen tausta ja tavoitteet, hankkeen merkittävyyttä perustellaan tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeisillä suotuisilla ilmastovaikutuksilla. Hankkeen ekologinen selkäreppu on kuitenkin mitä ilmeisimmin raskas. Hankkeessa joudutaan käyttämään paitsi suuri määrä kiviaineksia, myös suuri määrä metalleja. Näiden uusiutumattomien luonnonvarojen ja materiaalien määrä tulee arvioida ja esittää yhtä vakavasti kuin hankeen ilmastovaikutukset. Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennus- ja käytönaikaisiin ympäristöriskeihin ja mahdollisuuksiin estää niitä, kuten mahdollisiin öljyvuotoihin, onnettomuuksiin ja räjähdysten aiheuttamiin vahinkoihin, joista voi aiheutua poikkeuksellisia tilanteita. YVA-selostuksessa tulee esittää ehdotus riskienhallintaohjelmaksi tulevan lupaharkinnan pohjaksi. Samoin tulee jo arviointiselostuksessa esittää yksityiskohtainen ehdotus rakennusaikaisten ympäristövaikutusten seuraamiseksi, sekä ehdotus pitkäaikaisten vaikutusten seurantaohjelmaksi.

YVA-ohjelman mukaan tuulipuisto liitetään olemassa olevaan voimajohtoon Tahkoluodossa. Kuitenkin myöhemmin todetaan, että voimajohdon kapasiteetin kasvattamista mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä tarkastellaan osana liityntävaihtoehtojen teknistä suunnittelua. YVA-ohjelmasta puuttuu laskelma siitä, riittääkö olemassa olevien voimajohtojen kapasiteetti tuulivoimapuistolle, vai laukaiseeko puiston rakentaminen lisäjohtojen rakentamisen tarpeen. Tämä tieto on oleellista arvioitaessa hankkeen kokonais- ja heijastusvaikutuksia.

Arviointiohjelman kaupallista kalastusta koskevat tiedot ulottuvat vain vuoteen 2016 saakka, ja ne perustuvat KVVY:n tekemään velvoitetarkkailuun. Tiedot on arviointiselostusta varten päivitettävä, kaupallista kalastusta koskevaa tuoreempaa tietoa on saatavilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalveluista.

Silakka on tärkeä saalislaji Porin edustan merialueen kaupallisessa kalastuksessa. Hankealueella on silakan kutualueita Hylkiriutan länsi- ja luoteispuolella laajalla alueella aina Porin majakalle saakka. Hankkeen vaikutukset silakan kutualueisiin, silakkasaaliisiin ja kaupalliseen kalastukseen tulee arvioida.

Porin Reposaaren kalasataman kehittäminen käynnistyi vuonna 2019, ja sinne on tullut uutta yritystoimintaa. Vuonna 2021 käynnistyy rannikkokalastuksen kehittämisohjelma. Merituulipuiston laajennuksen vaikutus kalastuksen kehittämiseen on arvioitava.

Tahkoluodon jo olemassa olevan tuulipuiston rakentamisen aikaisen melututkimuksen tulokset tulee esittää arviointiselostuksessa. Arvioinnissa tulee kuvata myös räjäytysten määrä, ajankohdat ja niiden vedenalaiset vaikutukset eliöstöön. Lisäksi tuulivoimaloiden toiminnan aikaista vedenalaista melua ja sen vaikutusta kalojen käyttäytymiseen (erityisesti lohen ja silakan) ja lähialueen kalastukseen, tulee arvioida.

Pohjanlahden rannikko muodostaa yhden merkittävimmistä muuttoväylistä useille Suomen ja muun Pohjois-Euroopan sekä arktisen tundran alueella pesiville lintulajeille. YVA-selostuksessa esitetystä nykyisen Tahkoluodon edustan tuulipuiston lintututkan tuottamasta aineistosta selviää, että vesilinnut kiertävät nykyisen tuulipuistoalueen. Jos laajennus rakennetaan kiinni nykyiseen tuulipuistoon, on mahdollista, että kiertämisen sijasta linnut lentävät puiston läpi, sillä Tahkoluodon merituulipuisto ja sen laajennuksen hankealue peittävät nykyiset muuttoreitit kokonaan. Arvioinnissa tulee selvittää mahdollisuudet jättää nykyisen tuulipuiston ja laajennuksen väliin Hylkiriutan länsipuolelle väylä lintujen, erityisesti kuikkalintujen ja haahkojen turvallisen muuton takaamiseksi ja arvioida riittävä väylän leveys. Hylkiriutan länsipuolella sijaitsee myös riuttoja, joiden merkitys muuttavien ja alueella pesivien lintujen ruokailualueena on huomattava. Hankkeen vaikutukset näihin alueisiin ja niitä hyödyntävään eliöstöön on arvioitava.

Porin edustan merialueella on pitkä historia lähinnä teollisuuden aiheuttamasta voimakkaasta haitta-ainekuormituksesta, minkä jäljet ovat edelleen pohjasedimentissä havaittavissa, vaikka kuormitustasot ovat selkeästi pienentyneet. Selostuksessa viitataan lähialueella aiemmin tehtyjen tai suunniteltujen hankkeiden yhteydessä tehtyihin sedimenttitutkimuksiin, joiden perusteella haitta-aineiden vapautumisarvioita on mahdollista tehdä. Haittaaineet kuitenkin voivat kerääntyä hyvin eri tavalla riippuen pohjan laadusta, joten ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan näkemyksen mukaan itse hankealueelta on tehtävä kattavat sedimenttitutkimukset liittyen voimaloihin ja siirtokaapelien kulkureitteihin sekä arvioitava mahdollisten haitta-aineiden leviämisen ympäristövaikutukset rakentamisvaiheessa".

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallitukselle asiassa annetun lausunnon.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.