Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tonttijaon muutoksen hyväksyminen (osalle) 56. Hyvelä kaupunginosa/kortteli 13 (tontit 18-19) 8442

PRIDno-2020-1875

Valmistelija

  • Markus Eronen, markus.eronen@pori.fi

Perustelut

Maanomistaja on hakenut tonttijaon muutosta osaan Hyvelän 56. kaupunginosan kortteli 13 alueelle. Tonttijakoehdotus kohdistuu 11.03.2016 hyväksytyn voimassa olevan tonttijaon numero 8213 mukaiseen tonttiin numero 17. Maanomistaja hakee alueelle tonttijakoehdotuksen mukaisesti kahta tonttia 18 ja 19. Tarkoitus on rakentaa tontin 18 alueelle. Hakijan omistaman maarekisteritilan 609-411-3-113 nykyiset rakennukset jäisivät tontille 19.

Tonttijakoehdotus soveltuu voimassa olevaan asemakaavaan. Muodostettavat tontit ovat rakennuskelpoisia sekä täyttävät asemakaavan määräykset ja sisältötavoitteet. Kaupunkisuunnittelupäällikkö puoltaa tonttijakoehdotusta. Asianomaiset ovat hyväksyneet tonttijakoehdotuksen kirjallisesti, joten ehdotuksen asettaminen nähtäville ei ole tarpeen (Maankäyttö- ja rakennusasetus 39 §).

Tonttijaon hyväksymisestä päättää jääviyssyistä Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä tonttijaon muutoksen osaan Hyvelän 56. kaupunginosan korttelia 13 (tontit 18-19). 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää määrätä tonttijaon tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (Maankäyttö- ja rakennuslaki 202 §).

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää erillisen tonttijaon laadinnan kustannuksina laskuttaa hakijalta 1000 euroa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 82 §).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, tonttipäällikkö, kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porin Vesi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimusoikeus on samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalla ja haltijalla; vastapäisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä kunnalla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 194 §)

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puhelin: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo),
Faksi:  029 56 42414
Sähköposti: turku.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi, mihin päätökseen haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi. Perusteet voi esittää vapaamuotoisesti ja niiden avulla valittajan on pyrittävä osoittamaan vaatimuksensa oikeaksi. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus liitteineen tulee toimittaa hallinto-oikeudelle säädetyssä määräajassa. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Tämä koskee myös sähköisessä asiointipalvelussa ja sähköpostitse lähetettäviä asiakirjoja. Myöhästynyt valitus jätetään tutkimatta. Oikaisuvaatimuksen tekijä tai hänen edustajansa voi tuoda valituskirjelmän hallinto-oikeuden kirjaamoon tai lähettää sen postitse. 

Oikeudenkäyntimaksu
Oikaisuvaatimuksen vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.