Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Selvityspyyntö loma-asunnon käytöstä

PRIDno-2019-5180

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on 18.10.2019 saapunut seuraava selvityspyyntö loma-asunnon käytöstä: Porin Ahlaisten Lampin järven rannalla osoitteessa Kaitjärventie 45 on ammattiliiton omistama mökki, jota vuokrataan liiton jäsenille. Vuokraus on jatkuvaa ja täyttää majoitustoiminnan kriteerit, kuten KHO on päätöksessään 2014:143 todennut vastaavanlaisessa tapauksessa, alue on kaavassa loma-asuntojen korttelialuetta merkinnällä RA. Majoitustoiminta vaatisi kaavamerkinnän RM. Toiminta ei täten ole kaavan mukaista. Pyydämme Porin kaupunkia puuttumaan asiaan ja kieltämään kyseisen toiminnan. 

Porin Teollisuustyöntekijät ry:ltä pyydetty selvitys on saapunut 19.12.2019.

Loma-asunnon kiinteistön omistajien edustajalta (Porin Teollisuustyöntekijät ry) saamamme selvityksen mukaan loma-asunnon omistajat ja käyttäjät ovat ammattiliiton jäseniä. Loma-asunto on vain omistajien käytössä eikä sitä vuokrata ulkopuolisille. Näin ollen tontilla ei suoriteta vuokraustoimintaa laisinkaan. Laki ei rajoita omistajien lukumäärää. Alue on kaavassa loma-asuntojen korttelialuetta ja toiminta on kaavan mukaista.

Lisätietojen antaja: rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanoja, puh. 044 701 1367

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää, ettei Porin kaupungin rakennusvalvonta ryhdy asiassa toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Selvityksen pyytäjät, Porin Teollisuustyöntekijät ry

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet