Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus tien nimeämisasiassa

PRIDno-2019-6136

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin ja Lavian kuntaliitoksen yhteydessä, Porin kaupunginhallituksen päätöksellä 19.1.2015, muutettiin päällekkäisiä tiennimiä. Yksi teistä oli silloinen Laviassa sijainnut Kulmalantie. Kaupunkimittauksen ja kaupunkisuunnittelun valmistelemat nimenmuutosehdotukset olivat nähtävillä 29.9.-13.10.2014. Alkuperäisessä kaupunkimittauksen ja kaupunkisuunnittelun ehdotuksessa Kulmalantien nimeksi ehdotettiin Aholaidantietä. Ehdotuksista annettiin paljon palautetta. Kotikulmantien osalta, Kulmalan tien tiehoitokunnan puolesta esitettiin, että Kulmalantie muutetaan Kotikulmantieksi. 10.11.2014 Porin ja Lavian yhdistymishallitus antoi Laviassa sijainneelle Kulmalantielle tielle nimeksi Kotikulmantie. Asiasta tehtiin oikaisuvaatimus, jossa vaadittiin tien nimeämistä alkuperäisen ehdotuksen mukaan Aholaidantieksi. Tehdyt oikaisuvaatimukset käsiteltiin kaupunginhallituksessa, joka kokouksessaan 9.11.2015 hyväksyi Kulmalantien asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja muutti oikaisuvaatimuksen mukaisesti ko. tien nimeksi Aholaidantie. Kulmalantien tiekunta teki kaupunginhallituksen päätöksestä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi kunnallisvalituksen. Yksityiskohtaisemmin asian vaiheet käyvät ilmi em. päätösten päätösasiakirjoista ja muista päätökseen liittyvistä materiaaleista (Turun hallinto-oikeuden diaarinumerot: 00340 ja 00354/15/2299), asian vaiheita on selvitetty myös mm. kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen yhteydessä.

Tien nimiasiassa on suoritettu uusi kuuleminen kesäkuussa 2019. Kuulemisen yhteydessä on asianosaisten suunnasta esitetty tai kannatettu viittä eri tien nimeä. Nämä tien nimet ovat rakennusvalvontayksikön esityksen mukainen Rämäkkäkorventie sekä asianosaisten suunnasta esiin tulleet ehdotukset Kotikulmantie, Aholaidantie, Setälänkulmantie ja Mäenpääntie. Lisäksi asianosaisten suunnasta tulleissa vastauksissa erikseen myös vastustettiin osaa edellä esitetyistä tien nimistä. Kyseinen tie johtaa Myöntäjäntieltä Rämäkkäkorpi-nimisen suoalueen tuntumaan. Muita tien tuntumasta löytyviä paikannimiä ovat: Ahola, Setälä, Kulmala, Peltomaa, Ahonvuoret ja Tervasmäki. Tien nimeämisissä pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään yhteys paikalliseen nimistöön. Tätä periaatetta tukee myös Kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7). Kuulemisen yhteydessä on käynyt ilmi osan asianosaisista mieltymys kulma-aiheisiin tien nimiin. Kuulemisen jälkeen kulma-aiheen sisällyttämistä tien nimeen on tutkittu ja päädytty nimeen Rämäkkäkulmantie, joka palvelee osoitejärjestelmän selvyydelle asetettuja vaatimuksia sekä säilyttää yhteyden paikalliseen nimistöön. Päätäntävalta haja-asutusalueen teiden nimeämisen osalta on delegoitu apulaiskaupungingeodeetille. Apulaiskaupungingeodeetti on päätöksellään § 55/2019 nimennyt kyseisen tien Rämäkkäkulmantieksi. [peitetty] on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen. Se on saapunut Porin kaupungin kirjaamoon 3.10.2019. Ympäristö- ja lupapapalvelujen lautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 30.10.2019 ja hylännyt oikaisuvaatimuksen (§ 112/2019).

[peitetty] on tehnyt ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunnan päätöksestä kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksessa vaaditaan tien nimestä tehdyn päätöksen kumoamista. Perusteluissa tuodaan esille hallintolain 31 §, 34 § ja 6 § sekä pelastuslain 1 §. Esille tuodaan myös, että päätös olisi "muuten lainvastainen" ja tie olisi nimetty Rämäkkäkulmantieksi väärin perustein.

Viitaus hallintolain 31 §:ään liittyy kohtaan, jossa mm. mainitaan, että riittäviä ja asianmukaisia selvityksiä ei olisi hankittu asian ratkaisemiseksi. Tämä liittyy kunnallisvalituksen mukaan sihen, että tien päättymiskohta olisi virheellinen, Rämäkkäkorpi ei olisi suo, vaan 1940-luvulla raivattu pelto ja valituksen tekijän mökin osoitenumero olisi virheellinen.

Selvitysten riittävyys ja asianmukaisuus sekä niiden arviointi tulee suhteuttaa päätöksen kohteena olevaan asiaan. Kyse on osoitejärjestelmän ylläpitoon liittyvästä tien nimeämisestä. Kuten apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksessä § 55/2019 on todettu, kyseinen tie johtaa Myöntäjäntieltä Rämäkkäkorpi-nimisen suoalueen tuntumaan. Tien päätepisteen tarkka määrittäminen tai tien kulku-uraksi muuttumispisteen tarkka määrittäminen liitekartoilla ei kuvaustekniikan ja mittakaavan asettamien rajoitteiden takia ole mahdollista. Tien sijainti ja sen osoittaminen on pyritty tekemään liitekartalla asian vaatima tarkkuus huomioon ottaen riittävällä tarkkuudella. Osoitepäätöksen kohteena oleva tie ja sen sijainti käyvät liitekartoista ilmi asian ratkaisemisen kannalta riittävällä tarkkuudella.

Maanmittauslaitoksen paikannimistössä Rämäkkäkorpi on mainittu suona ja paikannimi on sijoitettu metsäisen (ojitetun) suon kohdalle. Nimen loppuosa "korpi" tarkoittaa metsäistä suotyyppiä, jonka pääpuulajina on useimmiten kuusi, joten oletettavissa on, että nimi tarkoittaa (myös) suota. On toki mahdollista, että osa suosta on aikanaan raivattu pelloksi. Maastokartan ja ilmakuvan perusteella kyseisen paikannimen tuntumassa on niin (ojitettua) suota, (oletettavasti raivattua) peltoa kuin niittyäkin. Paikannimen sijanti ja merkitys on selvitetty asian kannalta asianmukaisesti ja riittävästi sekä riittävällä tarkkuudella.

Osoitenumerointi perustuu Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen, Kunnan osoitejärjestelmä, mukaiseen etäisyyteen perustuvaan osoitenumerointiin. Pitkien teiden tapauksessa mitattu etäisyys tien alkupäästä voi vaihdella mittausmenetelmästä ja -tavasta riippuen. Tästä syystä mittaustavalla ja -menetelmällä on oma vaikutuksensa myös oikean osoitenumeron päättelyyn. Osoitenumerointi tulee kuitenkin pysyä johdonmukaisena ja selkeänä. Tässäkin tapauksessa osoitenumero on yksilöivä ja sekaantumisen mahdollisuutta ei ole. Valituksen tekijälle on jo aiemmin ilmoitettu, että mikäli etäisyyteen perustuvassa osoitenumeroinnissa on tarkennettavaa, se pystytään korjaamaan osana päätöksen täytäntöönpanoa. Tältä osin asianosaista on neuvottu olemaan yhteydessä rakennusvalvontayksikköön.

Viranhaltijapäätöksen liitteenä olevan kartan tarkoituksena on osoittaa nimettävä tie, tämä asia käy selkeästi ilmi kyseisestä kartasta. Kyseisen kartan tarkoitus ei ole tarkasti määritellä tien päättymiskohtaa ja esiin tuoduilla viittauksilla tien päättymiskohdan määrittelystä ei ole vaikutusta päätöksen kohteena olevaan asiaan.

Kunnallisvalituksen pelastuslain 1 §:ään viittaavassa osiossa esitetään tien nimen Rämäkkäkulmantie olevan harhaanjohtava. Kyseinen tien nimi on kuitenkin yksilöivä, samanlaista tai samankaltaista ei löydy Porista tai Porin naapurikunnista ja tien nimellä on yhteys paikalliseen nimistöön. Tien nimi täyttää Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen, Kunnan osoitejärjestelmä, tien nimelle asetetut vaatimukset.

Kunnallisvalituksen hallintolain 34 §:ään viittaavassa osiossa tuodaan esille, että päätetystä tien nimestä Rämäkkäkulmantie ei ole (erikseen) varattu tilaisuutta tulla kuulluksi. Vuosien saatossa asianosaisia on kuultu ja osa asianosaisista on tuonut mielipiteitään aktiivisesti esiin ilman erillistä kuulemistakin. Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätökseen § 55/2019 liittyvän kuulemisen yhteydessä tien nimeksi ehdotettiin Rämäkkäkorventie. Saatujen mielipiteiden perusteella apulaiskaupungingeodeetti päätyi päätöksessään nimeen Rämäkkäkulmantie. Päätöksessä pyrittiin ottamaan saadut mielipiteet mahdollisimman hyvin huomioon pysyen kuitenkin osoitenimelle asetettujen kriteerien puitteissa ja pyrkien turvaamaan osoitejärjestelmän selkiys ja yksilöivyys.

Kunnallisvalituksen hallintolain 6 §:ään viittaavassa osiossa tuodaan esille, että kuulemisen tulokset olisi esitetty puutteellisesti ja tasapuolisuutta ei olisi noudatettu. Kuulemisten yhteydessä on pyritty kuulemaan ja ottamaan huomioon asianosaisten mielipiteet siinä määrin kuin se on mahdollista. Asianosaisten taholta ei kuitenkaan ole saatu yksimielistä ehdotusta vaan viisi toisistaan poikkeavaa ehdotusta tien nimeksi. Lisäksi osa asianosaisista on erikseen vastustanut jonkun muun asianosaisen ehdotusta. Jopa osalta yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä on saatu osaomistajilta toisistaan poikkeavia nimiehdotuksia. Tällaisessa lähtötilanteessa on vaikea päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Kunnallisvalituksen tekijän tulkinta perustuu näkemykseen, jonka mukaan kyseessä olisi äänestys. Kunnallisvalituksen tekijä on "ääniä laskiessaan" ottanut huomioon yhteisomistuksessakin olevan kiinteistön jokaiselta osa-omistajalta saadut mielipiteet. Kunta kuitenkin ylläpitää osoitejärjestelmää ja päättää tien nimistä, päätöksentekoon kuuluu kuntalain mukainen kuulemis- ja tiedottamisvelvollisuus. Tämä ei kuitenkaan velvoita enemmistön mielipiteen noudattamiseen. Osoitejärjestelmän osalta osoitenimen kriteereihin ei kuulu se, että se olisi enemmistön mielipiteen mukainen, kriteereihin taasen kuuluu mm. yksiselitteisyys. Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksessä § 55/2019 on pyritty ottamaan saadut mielipiteet mahdollisimman hyvin huomioon, pysyen kuitenkin osoitenimelle asetettujen kriteerien puitteissa ja pyrkien turvaamaan osoitejärjestelmän selkiys ja yksilöivyys.

Kuulemisen yhteydessä on kuultu tien varren rakennettujen kiinteistöjen omistajia. Saadut mielipiteet on kirjattu ylös ja ne ovat olleet käytettävissä. Valituksen tekijän esittämät "äänimäärät" pitävät sisällään useampia samalta kiinteistöltä saatuja mielipiteitä. Kuulemisen yhteydessä yhden kiinteistön tapauksessa osaomistajien mielipiteet eivät olleet yhteneväisiä ja kiinteistöltä ei siis saatu yksimielistä mielipidettä. Kuulemisen tulokset eivät muutu, jos joku osaomistaja myöhemmin muuttaa mielensä, erititoten tilanteessa, jossa tieto toimitetaan vasta päätöksenteon jälkeen, osana kunnallisvalitusta. Kuulemisen tuloksia on myös esitetty päätöksen perusteluissa riittävällä tarkkuudella. Kunnallisvalituksen tekijän tapa esittää asiaa on ristiriidassa Lain eräistä yhteisomistussuhteista 4 §:n kanssa. Kunta ylläpitää osoitejärjestelmää ja päättää tien nimistä, päätöksentekoon kuuluu kuntalain mukainen kuulemis- ja tiedottamisvelvollisuus. Osoitejärjestelmän osalta osoitenimen kriteereihin ei kuulu se, että se olisi enemmistön mielipiteen mukainen, kriteereihin kuuluu mm. yksiselitteisyys. Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksessä § 55/2019 on pyritty ottamaan saadut mielipiteet mahdollisimman hyvin huomioon, pysyen kuitenkin osoitenimelle asetettujen kriteerien puitteissa ja pyrkien turvaamaan osoitejärjestelmän selkiys ja yksilöivyys.

Kunnallisvalituksessa tuodaan myös esiin joitakin samankaltaisia teiden nimiä, joiden olemassaololla perustellaan kunnallisvalitusta. Porin kaupungista ja lähialueilta löytyy teitä, joiden nimi on samanlainen tai samankaltainen jonkun muun lähikunnassa olevan tien nimen kanssa. Osa tapauksista ei ole vertailukelpoisia nyt käsillä olevan asian kanssa. Esille tuodun Linjatien tapauksessa on kyse päätöksestä, jolla nimettiin jo voimassa olevan asemakaavan (vuodelta 2009) mukaisen kadun jatkeena oleva tie samalla nimellä, jolla katukin oli asemakaavassa nimetty. Tämä toimenpide lisäsi osoitejärjestelmän selvyyttä ja paransi turvallisuutta, koska päätöksen täytäntöönpanon jälkeen osoitenimi ei enää vaihdu kesken suoran tien/kadun. Suutarinkuopantie ja Suutarinkuja tai Suutarintie eroavat kirjoitus- ja puheasultaan toisistaan selkeästi. Niittymaantien ja Niittymaanpäädyn tapauksessa Niittymaanpääty erkanee Niittymaantieltä. Tyypillistä on, että samalla alueella on saman nimisiä katuja tai teitä, joiden nimen erottaa loppuosa -tie, -katu, -kuja, -pääty jne. On perusteltuakin, että kadulta tai tieltä erkanee samalla nimen alkuosalla varustettu -kuja, -pääty tai -polku-päätteinen pienempi katu tai tie.

Erillään toisistaan samassa kunnassa tai naapurikunnissa olevat samankaltaiset tien nimet ovat taasen riski ja ovat omiaan aiheuttamaan vaaratilanteita. Osoitejärjestelmän ylläpidossa tulee pyrkiä yksilöivyyden ja selkeyden lisäämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että samankaltaisuuksia vähennetään ja tietoisesti pyritään välttämään uusia samankaltaisia teiden nimiä. Tästä syystä ei ole perusteltua antaa Porin kaupungissa sijaitsevalle tielle nimeä, joka on samanlainen tai samankaltainen naapurikunnassa jo olevan tien nimen kanssa. Osoitejärjestelmän yksilöivyyden ja teiden nimien erottuvuuden vaatimukset eivät ole vähentyneet sähköisten järjestelmien ja navigointisovellusten käytön lisääntymisen myötä. Mahdollisesti aiemmin tehdyt, joskus huonotkin, päätökset eivät ole peruste tehdä lisää huonoja päätöksiä.

Yhteenvetona

Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätös § 55/2019 sekä Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätös § 112/2019 kohtelevat kuntalaisia tasapuolisesti eivätkä aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Ko. tien varrella ei ole pysyvää asutusta, joten tien nimi ei vaikuta kenenkään kotiosoitteeseen. Apulaiskaupungingeodeetti sekä Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ovat toimineet Porin kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön nojalla heille kuuluvan päätösvallan puitteissa. Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta. Kunnallisvalitus tulee hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen Turun hallinto-oikeudelle yllä olevan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Turun hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.