Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valitus rakennuslupa asiassa 609-26-73-3, lausunto Turun hallinto-oikeudelle

PRIDno-2019-4958

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Rakennusvalvontayksikön päällikön rakennuslupapäätös 13.09.2019 § 569.

Oikaisuvaatimus koskien rakennuslupaa DN:o 609-2019-465, 26.9.2019 allekirjoittajina [peitetty] ja [peitetty] (Kiinteistö [peitetty]), [peitetty] ja [peitetty] (Kiinteistö [peitetty]), [peitetty] ja [peitetty] (Kiinteistö [peitetty]).

Rakennushankkeelle on haettu toimenpidelupa 2017; Turun hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen ja hylännyt lupahakemuksen. Rakennushanke on ollut uudestaan esillä Porin kaupunginhallituksen asettamassa kaupunkikuvatoimikunnassa ja rakennushanke on saanut lupapäätöksen muutetuilla suunnitelmilla. Hakemus on voimassa olevan asemakaavan ja havainnekuvan mukainen. Hanke ei poikkea rakennusjärjestyksestä. Rakennushanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää MRL 125 ja 135 §:n nojalla hylätä [peitetty] ja [peitetty], [peitetty] ja [peitetty] sekä [peitetty] ja [peitetty] oikaisuvaatimuksen, koska rakennushanke, jolle rakennuslupa on myönnetty, on kokonaisuudessaan asemakaavan mukainen, eikä asiassa ole esitetty muitakaan seikkoja, joiden perusteella rakennusvalvontayksikön päällikön päätöstä pitäisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaamisen yhteydessä päätöksen antopäiväksi kirjattu 4.11.2019.

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Rakennuspaikan [peitetty] osoitteessa [peitetty] ensimmäinen rakennuslupa on vuodelta 2008 omakotitalolle ja talousrakennukselle. Talousrakennuksen laajennukselle haettiin vuonna 2017 lupaa, Turun hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja hylkäsi lupahakemuksen. Viimeisin rakennuslupa talousrakennuksen laajentamiselle sekä tontin raja-aidan rakentamiselle on vuodelta 2019 muutetuilla suunnitelmilla. Turun hallinto-oikeudelle 26.11.2019 osoitetun valituksen vastine hyväksytetään ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnassa 29.1.2020.

Liinaharjan kaupunginosan [peitetty] kiinteistöillä on riidelty lähes kymmenen vuotta. Asemakaavan [peitetty] neljän tontin muodot ovat kiilamaisen kapeita ja haastavia. Viimeisen kahden vuoden aikana olen ohjeistanut kiinteistönomistajia tekemään rakennelmia ja tonttien välisiä aitoja kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaan; katos puoli metriä madallettuna sekä tontin länsireunan nurmikivinen kulkureitti ovat rakennusluvassa 2019-465 asemakaavan mukaisia.

Sen sijaan vuoden 2008 asemapiirrokseen piirrettyä viheraitaa ei ole edellytetty asemakaavassa. Nurmikivi erottuu pihatiestä edukseen, kun naapurit ovat asfaltoineet ja laatoittaneet (hulevesiä läpäisemätön kerros) omat kulkureittinsä tontilla istutettavaksi tarkoitetulle tontin osalle.

Asemakaavan laatijan havainnepiirroksessa on korostettu istutusalueiden merkitystä, mutta myös pitkänomaisen tontin rakennusten, katosten ja pergoloiden polveilevaa massoittelua. Kaupunkikuvatoimikunta on neuvoa antava elin ja 9.7.2019 kokouksen ja lausunnon jälkeen luvan hakijat ovat palkanneet uuden suunnittelijan, jonka toimesta suunnitelmia on korjattu rakennusvalvonnan ohjauksessa.

Oikaisuvaatimusmenettely on hallintomenettelyä, ei lainkäyttöä. Tähänastinen oikeuskäytäntö lähtee yksiselitteisesti siitä, että oikaisuvaatimuksen alaisen päätöksen tekemiseen osallistunut viranhaltija ei ole esteellinen oikaisuvaatimusta käsitellessä, ellei osoiteta muuta luottamuksenviranhaltijan puolueettomuuteen vaarantavaa seikkaa (ns. yleislausekejäävin tarkoittamalla tavalla).

Päätöksentekijöille on esitetty kaikki asiaan vaikuttavat asiakirjat, myös Turun hallinto-oikeuden päätös 12.2.2019. Samaten asianosaiset ovat saaneet haltuunsa kaikki liitteenä olleet asiakirjat. Nykyisen kuntalain mukaan pöytäkirjojen nähtävillä olo tapahtuu verkossa, mutta samalla julkisuuslain säädökset rajoittavat tiettyjen asioiden (esim. henkilötiedot) verkkojulkisuutta. Tämä ei kuitenkaan rajoita asianosaisten oikeutta tietojen saamiseen. Päätöksenteossa on pyritty nimenomaan noudattamaan julkisuuslain periaatteita, myös niitä, jotka koskevat yksityisyydensuojaa. Valittajien mainitsemat perusteet eivät em. perusteella muodosta sellaista muotovirhettä, joka olisi vaikuttanut päätöksentekoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää lähettää ehdotetun lausunnon Turun hallinto-oikeudelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.