Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, käyttötaloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020

PRIDno-2019-5648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinnon talousyksikkö ja HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti, minkä lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että osavuosikatsauksissa arvioidaan myös kaikkien kolmen poikkihallinnollisen ohjelman (kasvatuksen  ja sivistyksen kehittämisohjelma 2025, kasvu- ja elinvoimaohjelma 2025 sekä hyvinvointiohjelma 2025) toteutumista. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota ja -suunnitelmaa. Ohjeen mukaisesti lautakuntien tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuun 2020 aikana. Käyttösuunnitelmat tulee esittää lautakunnille tileittäin toimintayksikkötasolla.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan sitovana eränä on toimialan toimintakate, joka vuonna 2020 on -5 955 205 euroa. Kehys pieneni kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemän kehyspäätöksen jälkeen, kun toimialan kehyksestä tehtiin määrärahasiirto konsernihallinnon toimialalle liittyen taloushallinnon keskittämiseen ja yhteiset palvelut -yksikön lopettamiseen (kehysvaikutus 280 159 euroa).

Yksiköittäin ja toimintayksiköittäin määrärahat ovat seuraavat:

  • Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan hallinto -256 400 euroa 
  • Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö -437 875 euroa
  • Joukkoliikenne- ja liikkuminen -toimintayksikkö -3 678 307 euroa
  • Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö -483 803 euroa
  • Maaseutupalvelut-toimintayksikkö  -97 391 euroa
  • Eläinlääkintäyksikkö -689 417 euroa
  • Rakennusvalvontayksikkö -314 692 euroa

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensimmäisillä sivuilla ovat koko toimialan määrärahat tileittäin. Tämän jälkeen ovat käyttösuunnitelmat yksiköittäin ja toimintayksiköittäin.

Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä toimialan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että toimialajohtaja voisi tarvittaessa päättää näistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää vahvistaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan talousarvion toimintayksikkötasoiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään käyttösuunnitelmiin muutoksia, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tiina Toivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16:55.

Tiedoksi

Toimialan yksiköt, talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.