Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hakemus jätevesiviemärin ja vesijohdon sijoittamiseksi 609-412-2-51 kiinteistön alueelle

PRIDno-2019-6174

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi hakee maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista jätevesiviemärin ja vesijohdon sijoittamispäätöstä Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti ja siihen liittyvää maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaista aloitusoikeutta.

Hakemuksen mukainen paineviemäri rakennetaan Ahlaisten puhdistamolta Luotsinmäen puhdistamolle. Samalla rakennetaan vesijohto Luotsinmäeltä Ahlaisiin parantamaan Ahlaisten alueen vedenjakelua.

Hakija perustelee paineviemäriä sekä alueellisesti että paikallisesti tärkeäksi vesiensuojelun ja asianmukaisen  jätevesihuollon turvaamiseksi. Sijoittamispäätöksellä haettavaa vaihtoehtoa hakija pitää teknistaloudellisesti edullisimpana.

Kiinteistön omistajilta ei ole saatu suostumusta vesihuoltolinjojen sijoittamiseksi. Kiinteistön omistajille on 26.02.2020 postitetulla kirjeellä annettu mahdollisuus vastineeseen, mutta vastinetta ei ole saatu.

Liitteet:

- Porin Veden hakemus 16.12.2019 

- Liitekartta 1:1000 29.05.2019

- Liitekartta vaihtoehdoista 1:1000 10.12.2019

- Yleissuunnitelma PV-11741 Paineviemäri ja vesijohto Luotsinmäki - Ahlainen 20.11.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla, että Porin Vesi saa sijoittaa kiinteistön 609-412-2-51 alueelle jätevesiviemärin ja vesijohdon siten kuin päätökseen liitetty suunnitelmakartta osoittaa (Liitekartta 1:1000 29.05.2019), koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Luvan saajan on saatettava työmaa-alue työn suorittamisen jälkeen aiempaa vastaavaan olotilaan ja korvattava mahdollisesti tapahtuneet puustonmenetykset. Mikäli mahdollisista korvauksista ei saada sovintoratkaisua on asia ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Putken linjaus kulkee nyt puheena olevan kiinteistön 609-412-2-51 puolelle yleisen tien vieressä.

Edelleen ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää MRL 144 §:n nojalla, että jätevesiviemärin ja vesijohdon asennustyö voidaan suorittaa ennen kuin tämä sijoituspäätös on saanut lainvoiman, vakuutta asettamatta samaisen pykälän 4 momentin perusteella.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Kiinteistön omistajat, Porin Vesi, kiinteistörekisterin pitäjä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet