Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Harjavallan ja Porin ilmanlaadun mittausraportti 2019

PRIDno-2020-1635

Valmistelija

  • Joni Mustonen, ympäristöinsinööri, joni.mustonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala vastaa Harjavallan ja Porin kaupunkien sekä teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Juuri valmistuneen vuosiraportin mukaan vuoden 2019 merkittävimpiä ilmanlaatuun ja sen mittaukseen vaikuttavia tekijöitä Porin ja Harjavallan alueilla olivat:

  • Maltillinen kevään katupölykausi Porissa
  • Harjavallan ilmanlaatuindekseissä hyvän ilmanlaadun iso osuus
  • Teollisten kokonaispäästöjen pieneneminen molemmissa kaupungeissa
  • Kalevassa mitattujen hengitettävien hiukkasten (PM10) arseeni- ja nikkelipitoisuuksien tavoitearvojen ylittyminen

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla ilmanlaadun komponentilla, myöskään valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisten ilmanlaadun ohjearvojen ylityksiä ei mitattu vuonna 2019.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvo 50 µg/m3 ylittyi Paanakedonkadulla kuutena (6) vuorokautena, kun edellisvuonna hankalan katupölykevään takia niitä oli 18 kpl. Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa. Rikkidioksidipitoisuuden raja-arvon lukuarvo 350 µg/m3 ylittyi vuoden aikana kolmena tuntina Kalevan mittausasemalla, 11.6. ja 14.11. (2 kpl). Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 24 kpl kalenterivuodessa.

Valtioneuvoston asetus ilmassa olevista arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (113/2017) määrittelee arseenin, kadmiumin ja nikkelin tavoitearvot laskettuna hengitettävien hiukkasten (PM10) massapitoisuudesta kalenterivuoden keskiarvona. Tavoitearvot ylittyivät Harjavallan Kalevan mittausasemalla mitatun arseenin ja nikkelin osalta vuonna 2019. Mitatut vuosikeskiarvot (ng/m3=nanogrammaa/kuutiometri) Kalevassa olivat arseenilla 11 (tavoitearvo 6) ja nikkelillä 37 (tavoitearvo 20). Vuonna 2018 Kalevassa vastaavat vuosikeskiarvot olivat arseenilla 6 ja nikkelillä 24. Pirkkalan mittausasemalla tavoitearvojen ylityksiä ei ole mitattu viimeisen neljän vuoden aikana.

Harjavallassa suurimmat teolliset päästölähteet vuonna 2019 olivat Boliden Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Päästöt olivat edellisvuotta pienemmät mm., koska STEP Oy on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä ja Boliden Harjavalta Oy on ottanut uuden rikkihappotehtaan käyttöön. Myös Porin teollisuusperäiset päästöt olivat aiempaa pienemmät. Porissa tärkeimmät päästölähteet olivat Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Fortum Power and Heat Oy sekä liikenne.

Ilmanlaatua arvioidaan myös laskennallisen ilmanlaatuindeksin avulla. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa mm. Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolla. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnollisella väriasteikolla ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Ilmanlaatuindeksin laskennassa ovat mukana pääosin kaikki jatkuvatoimiset mittaukset. Vuonna 2019 ilmanlaatuindeksit olivat asemakohtaisesti seuraavat:

Harjavalta, Kaleva: hyvä 87 %, tyydyttävä 12 %, ja välttävä 1 %
Harjavalta, Pirkkala: hyvä 95 % ja tyydyttävä 5 %
Pori, Paanakedonkatu: hyvä 63 %, tyydyttävä 32 %, välttävä 3 %, huono 1 % sekä erittäin huono 1 %

Harjavallan ja Porin kaupunkien ilmanlaadun mittauksessa teollisuuden partnerit olivat vuonna 2019 Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy sekä Venator P&A Finland Oy.

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportti 2019 on julkaistu Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden internet –sivuilla www.pori.fi/ilmanlaatu.

Lisätietojen antaja
Ilmansuojeluinsinööri Jari Lagerroos, puh. 044 701 9235

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi Harjavallan ja Porin ilmanlaadun vuosiraportin 2019.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.