Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muutos ostolaskujen hyväksyjiin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla vuonna 2020

PRIDno-2019-5627

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialojen on huolehdittava, että laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain kustannuspaikkakohtaisesti. Esitys ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan laskujen hyväksyjistä vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.

Tämän lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä sekä rakennusvalvontayksikön päälliköllä on hyväksymisoikeudet kaikkiin kustannuspaikkoihin toimintasäännön mukaisin hankintavaltuuksin. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää vahvistaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2020 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Edellisessä pykälässä esitettiin toimintasääntöön tehtäväksi muutoksia koskien yksikön päälliköiden ja maaseutupalvelut-toimintayksikön esimiehen sijaisjärjestelyitä. Ostolaskujen hyväksyminen sisältyy sijaisten tehtäviin, joten heille tulee myöntää hyväksymisoikeudet kyseisille kustannuspaikoille.

Esitys kustannuspaikkakohtaisista hyväksymisoikeuksista on liitteenä. Tämän lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan on hyväksymisoikeus kaikille kustannuspaikoille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää myöntää ostolaskujen hyväksymisoikeudet esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Talousyksikkö/Anna Kirsi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.