Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

PRIDno-2020-1884

Valmistelija

  • Jaana Vettensaari, jaana.vettensaari@pori.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. Porin kaupungin voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.11.2015 ja ne tulivat voimaan 1.1.2016.

Ympäristönsuojelumääräyksiin esitetään joitakin tarkennuksia ja muutoksia, jotka ovat käytännön valvontatyössä osoittautuneet tarpeellisiksi. Lisäksi määräyksissä huomioidaan pohjavesialueiden luokittelussa tapahtunut muutos, jossa pohjavesialueet jaetaan yhdyskunnan vedenhankinnan
kannalta tärkeäksi (1-luokan) tai vedenhankintaan soveltuvaksi (2-luokan) pohjavesialueeksi. Ehdotuksessa esitetään kiellettäväksi käymäläjätevesien imeyttäminen pohjavesialueilla maahan, mutta puhdistetut pesuvedet, jotka täyttävät voimassa olevan ympäristönsuojelulain asettamat puhdistusvaatimukset, voitaisiin
johtaa ojaan tai imeyttää maahan. Talousjätevesien johtamiseen rantavyöhykkeellä esitetään asetettavaksi jätevesien käsittelyjärjestelmälle suojaetäisyydet talousvesikaivoon, vesistöön ja rakennuspaikan rajaan.

Määräys pohjavesialueelle sijoitettavan maalämpöjärjestelmän lämmönkeruunesteestä esitetään poistettavaksi, koska järjestelmän rakentamisesta määrätään rakennusjärjestyksellä. Uutena määräyksenä on kielto hävittää rakennuksia ja rakennelmia polttamalla. Melun torjunnan osalta ilmoitusvelvollisuus esitetään poistettavaksi koskien tapahtumia, jotka järjestetään asemakaavassa osoitetulta Eetu Salinin aukiolla klo 9.00 - 22.00 välisenä aikana. Lisäksi aikaisempi määräyskohtainen maininta mahdollisuudesta hakea poikkeusta määräykseen on otettu omaksi määräyksekseen, jota sovelletaan jokaiseen määräykseen.

Ympäristönsuojelulain 203 §:n mukaan ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varttava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Asian valmistelusta on tiedotettava kunnan tietoverkkosivuilla. Kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Määräykset on toimitettava tiedoksi asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle.

Porin kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen on vireillä samaan aikaan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen kanssa. 

Lisätietojen antaja
vs. ympäristötarkastaja Jaana Vettensaari, puh. 044 701 1214

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää ympäristönsuojelulain 203 §:n mukaisesti kuuluttaa esityslistan liitteenä olevan Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Palautettiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.