Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Rakennusjärjestyksen uudistaminen 2020

PRIDno-2020-2309

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Rakennusjärjestyksestä on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä. Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on asiasta toisin määrätty.

Porin kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 01.03.2019.  Uudella ehdotuksella on tarkoitus selkeyttää rakennusjärjestystä hevosten tai muiden vastaavien eläinten pitoon liittyvistä olosuhteista 19 § Rakennuspaikka. Rakennusjärjestyksestä poistetaan päällekkäisiä määräyksiä samaan aikaan päivitettävien ympäristönsuojelumääräyksien kanssa 27 § Pohjavesialueet, mm. maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueilla kielletään. Lisäksi täsmennetään 17 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla rakennuspaikoilla kohta 5.

Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja MRL 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. 

Rakennusjärjestyksen uusimisen vireille tulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla ja Satakunnan Kansassa. Rakennusjärjestys on tavoitteena saada hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa syksyyn 2020 mennessä.

Lisätietojen antaja: Matti Karjanoja yksikön päällikkö, rakennusvalvonta p.044 701 1367.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Lautakunta päättää tiedottaa rakennusjärjestyksen laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asettamalla ehdotus nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.