Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sijoituspaikan määrääminen, Hämäläinen Markus

PRIDno-2020-849

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaan kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten. Hyötyeläimiä varten tulee olla järjestettynä mahdollisuus eläinlääkärin käynnille eläimen pitopaikassa arkipäivisin virka-aikana. Lisäksi kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina. Peruseläinlääkäripalvelulla tarkoitetaan eläinlääkäripalvelua, jota annetaan eläinlääketieteellisen yleistutkimuksen tai kliinisen tutkimuksen perusteella eläintenpitopaikoissa tai tavanomaisissa eläinlääkärin vastaanottotiloissa, ei kuitenkaan eläimen pitämistä hoidettavana eläinlääkärinavun antamista tai siihen liittyvää tutkimusta varten. Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvat lakisääteisesti myös säännölliset eläinlääkärin käynnit ja toimenpiteet eläintenpitoyksikön kaikkien hyötyeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, eläintenpitoyksikön taloudellisen tuloksen parantamiseksi sekä hyötyeläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun edistämiseksi. Näillä käynneillä tarkoitetaan valtakunnallisiin terveydenhuolto-ohjelmiin kuuluvia käyntejä eli niin sanottuja terveydenhuoltokäyntejä, joita tuottamaan kunnan on siis järjestettävä riittävä määrä eläinlääkäreitä, jotka pystyvät tarjoamaan ohjelman mukaiset palvelut periaatteissa samansisältöisinä ja ohjelman edellyttämällä taajuudella. 

Kunta voi halutessaan tuottaa asukkailleen myös erikoiseläinlääkäripalvelua, mikäli kunnan resurssit tähän riittävät peruseläinlääkäripalvelun järjestämisen jälkeen. Tällä hetkellä Porin seudun yhteistoiminta-alueella (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Eurajoki) on viisi suureläimiä hoitavan eläinlääkärin virkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdelle eläinlääkärille osuu joka viides arki-iltapäivystys, viikonloppupäivystys ja virka-aikainen päivystys. Virka-aikaiseen päivystykseen on siirrytty yhteistoiminta-alueella vuoden 2019 alusta. Se tarkoittaa, että virka-aikana yksi eläinlääkäri kerrallaan on virka-ajan (8-16) vastuussa koko yhteistoiminta-alueen kiireellisistä suureläinten sairaustapauksista, eikä hoida päivystyspäivänään ajanvarauspotilaita. Loma-aikoina yhden viidestä eläinlääkäristä ollessa vapaalla ilman sijaista, tämä tarkoittaa, että arkipäiväpäivystys, iltapäivystys ja viikonloppupäivystys osuu yhdelle eläinlääkärille joka neljäs kerta eli jokainen eläinlääkäri päivystää viikossa yhden arkipäivän ja yhden arki-illan ja yön ja kuukaudessa yhden viikonlopun. Yksi päivystys neljästä on niin sanottu kipuraja, josta enempää päivystysvelvollisuutta ei voi väliaikaisestikaan tiukentaa, jotta eläinlääkärillä säilyisi mahdollisuus jonkinlaisiin lepoaikoihin. 

Kunnan eläinlääkintähuollon tulee toimia kaikkina vuorokauden aikoina, minkä vuoksi eläinlääkärisijaisia tarvitaan säännönmukaisesti. Sijaisten saatavuus on viime vuosina heikentynyt sekä valtakunnallisesti että Porin seudulla. Porin kaupungilla on jatkuva haku sijaisista, mutta tilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisua. Henkilöstövajaus aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta töissä oleville eläinlääkäreille.

Viiden eläinlääkärin työpanos yhteistoiminta-alueella ei riitä siihen, että suureläimiä hoitavia eläinlääkäri keskittyisi erikoiseläinlääkäripalveluun, johon käytetty työaika on pois suureläinten lakisääteisistä kiireellisten sairaustapausten hoitamisesta ja hyötyeläinten terveydenhuoltokäynneistä eläinten pitopaikoissa. Tästä syystä raviradalla sijaitsevan eläinlääkärin vastaanoton käyttäminen kunnallisen eläinlääkärin vastaanottona ei tue peruseläinlääkäripalvelun järjestämistä. Nykyisessä henkilöstötilanteessa Porin kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää peruseläinlääkäripalvelun lisäksi erikoiseläinlääkäripalvelua, vaan kaikkien suureläimiä hoitavien kaupungineläinlääkäreiden työpanos on osoitettava peruseläinlääkäripalvelun järjestämiseen. 

Kaupungineläinlääkäri Markus Hämäläisen sijoituspaikaksi on vuonna 2014 määrätty Porin raviradalla oleva eläinlääkärin vastaanotto. Kyseinen eläinlääkärin vastaanotto on sisutettu ja varusteltu lähinnä hevosille tehtäviä erikoistutkimuksia varten. Vastaanotolla on jalkojen röntgenkuvauksiin tarkoitettu tila ja rtg-laite sekä ultraäänilaite, joka soveltuu korkeatasoiseen hevosen tuki- ja liikuntaelimistön diagnostiikkaan sekä tähystyslaite, jolla voidaan tähystää hevosen ylähengitystiet, henkitorvi, ruokatorvi ja mahalaukku. Vastaanotolla on myös hevosia varten rakennettu, pehmustettu kaatokarsina, jonka tarkoituksena on kaadettuna suoritettavien pienten operaatioiden suorittaminen isolle eläimelle. Vastaanotolla ei ole erillisiä odotustiloja eikä erillistä, karkaamisen estävää tutkimushuonetta pieneläimiä varten. Vastaanotolla on yksi toimistohuone, jonka ovi avautuu suoraan toimenpidehuoneeseen, johon taas asiakkailla on suora kulku ulko-ovesta. Toimenpiteet, joiden suorittamista varten Hämäläisen aikaisempana sijoituspaikkana ollut raviradan vastaanotto on varusteltu, eivät ole peruseläinlääkäripalveluihin kuuluvia vaan ovat erikoiseläinlääkäripalvelua. Nykyisessä henkilöstötilanteessa Porin kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää peruseläinlääkäripalvelun lisäksi erikoiseläinlääkäripalvelua, vaan kaikkien suureläimiä hoitavien kaupungineläinlääkäreiden työpanos on osoitettava peruseläinlääkäripalvelun järjestämiseen. 

Edellä esitetyistä syistä työnantaja on käynyt kunnallisen yhteistoimintalain mukaisen neuvottelun Hämäläisen kanssa sijoituspaikan muuttamisesta raviradalla olevalta eläinlääkärin vastaanotolta Maantiekadun eläinlääkärin vastaanotolle. Maantiekadun eläinlääkärin vastaanotolta ja sen välittömässä läheisyydessä olevasta rakennuksesta osoitetaan Hämäläiselle toimistotila sekä tila lääkkeiden ja tarvikkeiden säilyttämistä varten. Hämäläisen tehtäväkuvaukseen tai palkkaukseen ei tule muutosta. Koska Maantiekadun vastaanotolla ei ole tiloja suureläinten vastaanottamiseen, hoitaa Hämäläinen suureläimet potilaskäynneillä eläinten pitopaikoissa.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön mukaan virkasuhteisen henkilön sijoituspaikan määräämisestä päättää lautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Lautakunta päättää määrätä kaupungineläinlääkäri Markus Hämäläisen sijoituspaikaksi 1.4.2020 alkaen Maantiekadun eläinlääkärin vastaanoton. Maantiekadun eläinlääkärin vastaanotolta ja sen välittömässä läheisyydessä olevasta rakennuksesta osoitetaan Hämäläiselle toimistotila sekä tila lääkkeiden ja tarvikkeiden säilyttämistä varten. Hämäläinen hoitaa suureläimet potilaskäynneillä eläinten pitopaikoissa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Markus Hämäläinen, HR-yksikkö/palvelussuhdetiimi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi