Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Hissityöryhmän lakkauttaminen ja hissiasiantuntijan nimeäminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.02.2020 käsitellyt § 82 Hissityöryhmän lakkauttaminen ja hissiasiantuntijan nimeäminen. Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa hissityöryhmän toiminnan ja pyysi rakennusvalvontayksikköä nimeämään hissiasiantuntijan, joka antaa teknistä neuvontaa hisseihin liittyvissä kysymyksissä,​ toimii ARA:n yhteyshenkilönä ja antaa avustushakemuksista lausunnon kaupunginhallituksen käsittelyä varten.
 

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 hyväksynyt:

  1. Itätulli 5. kaupunginosan korttelin 20 tontin 3 asemakaavan muutos 609 1719, joka on päivätty 25.03.2020.
  2. Pietniemen 29. kaupunginosan korttelin 18 (osa) asemakaavan muutos 609 1720 (Kanukantie 18), joka on päivätty 25.03.2020.
    Kaavat ovat lainvoimaisia.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta Stena Recycling Oy:n Porin Peittoon jätteenkäsittelyalueen laajennukseen ja toiminnan muutokseen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.3.2020 antanut lausunnon Stena Recycling Oy:n Peittoon jätteenkäsittelylaitoksen laajennus- ja toiminnan muutoshankkeesta. Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 12 (kohdissa 1 - 11 tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset) mukaisena hankkeena.

ELY-keskuksen mukaan vaarallisen jätteen kaatopaikan pinta-alan yli kaksinkertaistuessa, loppusijoitettavien jätejakeiden määrän lisääntyessä sekä vuosittain loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärän lisääntyessä muutos vastaa uuden vaarallisen jätteen kaatopaikan perustamista. Kun otetaan huomioon lisäksi muiden jätteenkäsittelytoimintojen huomattava lisääntyminen, Peittoon alueen maankäytön muutospaineet sekä hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset yhteisvaikutuksineen, hankkeesta aiheutuu vaikutuksiltaan hankeluettelon kohdissa 1 - 11 tarkoitettuja hankkeita vastaava muutos.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto BioEnergo Oy:n Porin biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.4.2020 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Porin kaupungin Kaanaankorven teollisuusalueelle sijoittuvan BioEnergo Oy:n biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.