Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tietopyyntö

PRIDno-2020-2232

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Porin Luontaistuote ja Homeopatia Oy on esittänyt seuraavan tietopyynnön:

"Porin terveysvalvonta on puuttunut yrityksemme Porin Luontaistuote ja Homeopatia Oy markkinointiin 27.3.2020:

”olemme havainneet, että olette markkinoineet muun muassa C-vitamiinia koronaviruksen hoitomuotona. Olettehan tietoinen, että kaikkien elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on ehdottoman kiellettyä. (Elintarvikelaki 23/2006 9§)”

”Porin ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö harkitsee elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja yrityksenne markkinoinnissa havaittujen epäkohtien johdosta. Huomioikaa kuulemisen määräaika 17.4.2020”.

Ruokavirasto on pitänyt elintarvikevalvojille etäkoulutustilaisuuden 26.3.2020. Koulutuksessa yhtenä aiheena on ollut ”Elintarvikkeen markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn on lääkkeellistä markkinointia, joka pitää lopettaa välittömästi.”

Jotta yrityksemme ei jatkossa riko tietämättään ravintolisien muuttuneita markkinointi ohjeistuksia pyydän, että Porin terveysvalvonta toimittaa pikaisesti kyseisen Ruokaviraston elintarvikevalvontaviranomaisille 26.3.2020 esitetyn koulutusmateriaalin ja valvojille jaetut valvontaohjeistukset".

Mikäli asiakirja olisi Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvonnan hallussa, kyseessä olisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 3 mom 3 kohdan tarkoittama viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua tai muuta niihin verrattavaa sisäistä käyttöä varten hankittu asiakirja, jota ei pidetä viranomaisen asiakirjana ja johon ei sovelleta julkisuuslain säännöksiä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Lautakunta päättää, että Porin Luontaistuote ja Homeopatia Oy pyytämää asiakirjaa ei luovuteta, koska kyse ei ole Porin kaupungin viranomaisen asiakirjasta.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Tietopyynnön mukainen koulutusmateriaali on Ruokaviraston laatima ja sen luovuttamisesta päättää Ruokavirasto. Toimijaa on ohjeistettu esittämään tietopyyntö Ruokavirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
 

Tiedoksi

Porin Luontaistuote ja Homeopatia Oy, Ruokavirasto

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet