Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Yhteenveto vuoden 2019 ympäristölupakäsittelyistä ympäristöministeriölle

PRIDno-2020-1059

Valmistelija

  • Joni Mustonen, ympäristöinsinööri, joni.mustonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö on päätöksellään (dnro VN/1500/2018, YM1/400/2018, 29.10.2018) siirtänyt ympäristönsuojelulain mukaista toimivaltaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.1.2019-31.12.2023 väliseksi ajaksi ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla. Päätöksessä on edellytetty toimittamaan ympäristöministeriölle vuosittain sähköinen yhteenveto käsitellyistä ympäristöluvista, niiden lukumääristä, käsittelyajoista, käsittelymaksuista ja käsiteltyjen asioiden luonteesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa ympäristöministeriölle seuraavan yhteenvedon:

Vuonna 2019 Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen antoi yhteensä kuusi (6) ympäristöluvan myöntämiseen, muuttamiseen tai rauettamiseen liittyvää päätöstä. Toimivallan siirtopäätöksen mukaisia päätöksiä annettiin yhteensä kaksi, joista toinen koski voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista. Lupien perusteena olivat jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely. Toisesta käsitellystä luvasta on valitettu ja valitus on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Lupien käsittely on esitetty alla:

Hakija/laitos: YIT Teollisuus Oy/Söörmarkku
Tyyppi: Uusi lupa
Peruste: Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
Vireille: 25.3.2019
Hakemus kuulutettu: 15.4.-14.5.2019
Päätös annettu: 13.8.2019
Käsittelymaksu (€): 6 600 

Hakija/laitos: Veikko Lehti Oy/Aittaluodon lajitteluasema
Tyyppi: Luvan muuttaminen
Peruste: Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
Vireille: 31.7.2019
Hakemus kuulutettu: 15.8.-16.9.2019
Päätös annettu: 8.10.2019 muutoksenhaussa
Käsittelymaksu (€): 3 300

Ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvista ympäristölupa-asioista annettiin yhteensä neljä päätöstä. Lupien käsittely on esitetty alla:

Hakija/laitos: Länsirannikon Romu Oy
Tyyppi: Luvan muuttaminen
Peruste: Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
Vireille: 23.11.2019 (viimeisin täydennys 14.2.2019)
Hakemus kuulutettu: 30.11.-31.12.2018
Päätös annettu: 1.3.2019
Käsittelymaksu (€): 1 250

Hakija/laitos: YIT Suomi Oy
Tyyppi: Luvan rauettaminen
Peruste: Kiinteä betoniasema
Vireille: 9.4.2019
Hakemus kuulutettu: -
Päätös annettu: 30.4.2019
Käsittelymaksu (€): 250

Hakija/laitos: Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy/Raumanjuovantie
Tyyppi: Uusi lupa
Peruste: Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
Vireille: 4.2.2019 (täydennys 1.3.2019)
Hakemus kuulutettu: 5.4.-6.5.2019
Päätös annettu: 2.8.2019 muutoksenhaussa
Käsittelymaksu (€): 2 500

Hakija/laitos: T:mi Autosina
Tyyppi: Luvan rauettaminen
Peruste: Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
Vireille: 18.9.2019
Hakemus kuulutettu: -
Päätös annettu: 23.12.2019
Käsittelymaksu (€): 250


Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on ollut tyytyväinen toimivallan siirtoon. Lisäksi Porin kaupungin tarkastuslautakunta on vuoden 2018 arviointikertomuksessaan todennut, että lisätoimivallan hakeminen ympäristönsuojeluasioissa on ollut rohkea ja Porin strategiaa Työn ja yrittämisen Porina toteuttava ratkaisu. Tarkastuslautakunnan mukaan Porin kaupungin ympäristönsuojeluun kehittyvä ammatillinen osaaminen on yksi kaupungin tärkeistä aineettomista pääomista ja tätä pääomaa on ennakkoluulottomasti lähdetty hyödyntämään viranomaispäätöksenteon tehostamiseksi. Tarkastuslautakunta on nähnyt myös hyvänä, että toimivallan lisäämiseen liittyy laaduntarkkailu- ja seurantavaatimuksia sekä riittävän resursoinnin takaamista.

Lisätietojen antaja
Ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.