Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto: Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tonttien 269, 270 ja 272 asemakaavan muutos 609 1721 (Lujakumi)

PRIDno-2019-907

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirko Laurinen, mirko.laurinen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos laaditaan suunnittelualueen omistajien [peitetty] anomuksesta. Kaavamuutos on käynnistetty virkamiespäätöksellä VP § 25/23.11.2018.

Suunnittelualue on Lujakumi Oy:n kolme liiketonttia Päärnäisten VI kaupunginosassa. Lujakumi siirtää toimintansa toisaalle ja sen tontit ovat vapautumassa muuhun käyttöön. Tontit sijaitsevat Maantiekadun varressa ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 1 689 m2. Alueen asemakaava on vuodelta 2012 (VI kaupunginosan suojeluasemakaava). Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K).

Kaavamuutoksessa suunnittelualue osoitetaan asuinrakennusten korttelialueeksi (A-24). Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1410 k-m2 ja se laskee kaavamuutoksessa 150 k-m2. Alueen korttelitehokkuus on 0.83. Suurin sallittu kerrosluku alueella on II u 2/3. Kaavamuutoksessa suojellaan Lujakumin konttorirakennus Maantiekadun varressa. Kaavan toteutuessa Maantiekadun varren punainen asuinrakennus ja Lujakumin rengasvarasto korvataan uusilla rivitaloilla. Asemakaavan autopaikkavaatimus on 1 ap/ 100 k-m2 ja autopaikat sijoitetaan tonteille. Suunnittelualueen rakentaminen on sovitettu VI kaupunginosan ominaispiirteisiin lukuisin erilaisin kaavamääräyksin, jotka koskevat mm. rakennusten kattomuotoa, korkeutta, ikkunoita, rakennusten sijoittamista tontille ja julkisivumateriaaleja.

Luonnossuunnitelmat kaavamuutoksen pohjaksi on laatinut Arkkitehti Oy Asmala.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 29.11.2018-12.12.2018. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 29.11.2018-12.12.2018

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin kirjallinen ja suullinen mielipide naapurikiinteistön omistajalta.

Asemakaavan muutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Pori Energia Energiayksiköltä ja DNA Oy:lta. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin (liite: 1721 Asemakaavan palauteraportti).

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tontteja 269, 270 ja 272  koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 28.2.2020 nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta (Lujakumi Oy:n vastuuhenkilöt) peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, josta ehdotusvaiheessa laskutetaan 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tontteja 269, 270 ja 272  koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 28.2.2020 nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia viedään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Infrajohtamisen lausunto:

"Liikennesuunnittelun osalta tulee Maantiekadun puoleisen tonttiliittymän osalta varmistaa, että pihasta ajaessa on riittävä näkemä jalkakäytävälle. Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu maanomistajalle sellaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista merkittävää hyötyä, joka velvottaisi maanomistajan osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin."

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon asemakaavan muutoksesta 609 1721.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020 asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelin 13 tontteja 269, 270 ja 272  koskevan asemakaavan muutoksen nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asemakaavan muutosehdotuksesta 609 1721 seuraavan lausunnon:

Toimialan luonnosvaiheen kommenteissa kiinnitettiin huomiota Maantiekadun liikenteen aiheuttamaan meluun ja sen huomioimiseen kaavamuutoskohteen uusissa rakennuksissa. Kaavaehdotuksessa on asianmukaisesti huomioitu asuinrakennusten kadun puoleisten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyys. Samoin on varauduttu tontilla harjoitetun yritystoiminnan mahdollisista vaikutuksista maaperän määräämällä tekemään ennen pohjarakennustöiden aloittamista maaperätutkimusten osoittamat tarpeelliset massavaihdot.

Havainnekuvien perusteella pysäköinti haukkaa suuren osan piha-alueista. Pihoilla tulee varmistaa riittävästi tilaa viihtyisille viher- ja oleskelualueille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.