Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnnan päätöksentekotavat ja sähköisen kokouksen käyttöönottaminen

PRIDno-2020-2321

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 179 päättänyt pitää kokouksensa tarvittaessa sähköisesti ja suositellut sähköisen kokousmenettelyn käyttöönottoa tarvittaessa myös muissa kaupungin päätöksentekoelimissä. Sähköinen kokous toteutetaan Teams-sovellus käyttäen.

Kaupunginhallitus on osaltaan oikeuttanut puheenjohtajan tekemään ratkaisun sähköisen kokouksen käyttämisestä. Ratkaisu tulee tehdä siten, että kokouskutsussa on maininta asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää:

  • pitää kokouksensa tarvittaessa sähköisesti;
  • velvoittaa kaikkia toimielimen varsinaisia ja varajäseniä osallistumaan sähköisen kokouksen koulutukseen;
  • todeta, että koulutukseen osallistumisesta maksetaan osallistujille hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja
  • oikeuttaa toimielimen puheenjohtajan jatkossa päättämään sähköisen kokouksen koolle kutsumisesta varsinaisen kokouksen sijaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernihallinnon hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi