Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala, tilinpäätös 2019

PRIDno-2020-30

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilinpäätösaineisto tulee käsitellä lautakunnissa. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintatuotot olivat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 4,9 M€, mikä jäi 2,5 % (0,1 M€) vajaaksi talousarviosta siitä huolimatta, että rakennusvalvonnan tuotot kasvoivat 40 % (0,5 M€) ja ympäristö- ja terveysvalvonnan tuotot 17 % (0,15 M€) vuoteen 2018 verrattuna. 

Rakennusvalvonnan tuloihin vaikutti rakentamisen jatkuminen vilkkaana ja tehty taksamuutos sekä paperisten lupahakemusten työstäminen valmiiksi, mikä tehtiin edellisenä vuonna käyttöönotetun sähköisen lupajärjestelmän vuoksi. 

Ympäristövalvonnan tuottoja lisäsi määräaikainen toimivallan laajennus, mikä toi Porin kaupungin myönnettäväksi ja valvottavaksi normaalisti aluehallintovirastolle kuuluvia ympäristölupia. Terveysvalvonnassa otettiin alkuvuonna käyttöön Ruokaviraston hallinnoima valtakunnallinen tietojärjestelmä Vati, jonka käyttöönotossa ilmeni vakavia ongelmia. Näiden ongelmien vuoksi tarkastustoiminta hidastui, mikä vaikutti tulojen kertymiseen. Määräaikainen henkilöstö mahdollisti kuitenkin lopulta ennakoitua suuremmat tuotot maksullisten suoritteiden kuten tarkastusten lukumäärän kasvaessa.  

Toimialatason tuottojen vajaus johtui hanketukien ja ekomaksutulojen toteutumisesta 0,5 M€ suunniteltua pienempänä. Merkittävin syy oli EAKR-rahoitteisen hankkeen maksuaikataulun muuttuminen.

Myös toimintakulut toteutuivat 6,3 % (0,7 M€) arvioitua pienempänä. Henkilöstökuluissa säästyi 0,2 M€ huolimatta työehtosopimusten edellyttämistä palkantarkistuksista ja eläinlääkinnän henkilöstökulujen ylittymisestä 0,2 M eurolla alkuperäisestä kustannussuunnitelmasta. Henkilöstöbudjetointi on osoittautunut haastavaksi eläinlääkintäyksikön osalta muun muassa sijaiskustannusten ennakoimattomuuden takia. Kustannusten kasvua pyrittiin syksyllä hillitsemään rajoittamalla sijaisten palkkaamista, mutta joissain tilanteissa sijaisten käyttö on välttämätöntä lakisääteisen palvelutarjonnan turvaamiseksi. 

Osa henkilöstökulujen säästöstä syntyi rakennusvalvonnassa, missä oli viime vuoden aikana useita eläköitymisistä johtuvia täyttämättömiä virkoja ja toimia. Myös projekteihin oli varattu tilikaudelle palkkakustannuksia, jotka jäivät toteutumatta hankesuunnitelmien täsmennyttyä. 

Palveluiden ostot jäivät 0,4 M€ talousarvioon kirjattua summaa vähäisemmiksi. Suurimpana syynä oli joukkoliikenteen ostojen väheneminen 5 % (0,2 M€) edellisestä vuodesta, sillä Matkahuollon seutulippujen nousukorvaukset päättyivät vaiheittain toukokuusta alkaen. VARELY:n kanssa tehdyistä yhteisistä liikennöintisopimuksista (Rauma, Kankaanpää, Merikarvia) maksetaan pienempiä korvauksia kuin seutulippujen nousukorvaukset ovat olleet. 

Avustukset ylittyivät 66 % johtuen kirjaustavan muutoksesta koskien joukkoliikenteen valtionavun jakamista seudulliseen joukkoliikenneviranomaiseen kuuluville kunnille. Toimialan hallinnon yleiskustannusten kohdistamisesta toiminnoille luovuttiin organisaatiomuutoksen vuoksi, kun sisäiset tukipalvelut siirtyivät pois toimialalta. Tämä näkyy sekä muista toimintakuluista että muista toimintatuotoista poistuneena 0,1 M€:n eränä.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintakate jäi 9,3 % eli 566 000 euroa alle sitovan määrärahan johtuen edellä selostetuista tuottojen kasvusta ja kustannusten vähentymisestä.  

Investointien toteutuminen 

Toimialan 40 000 euron investointimääräraha varattiin entisen Suomen Pankin rakennuksen 1. kerroksen uusien tilojen ensikalustamiseen. Mittavalla remontilla muutettiin entisen asiakaspalvelu- ja toimistokerroksen käyttötarkoitusta, mikä mahdollisti kaupunkimittauksen henkilöstön sijoittumisen toimialan omiin toimitiloihin tämän vuoden alussa. Tilojen kalustamisessa yhdistettiin harkiten uutta ja vanhaa, millä luotiin tilaan miellyttävä ilme ja säästettiin kustannuksissa. Investointimäärärahasta jäi siten puolet käyttämättä. 

Toiminnan tunnusluvut 

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2019 kolmasosa aikaisempaa vähemmän. Rakennusjärjestyksen muutoksella luovuttiin toimenpideilmoituksista ja vähennettiin toimenpidelupien tarvetta. Lupamenettelyn keventämisellä helpotettiin sekä pienrakentajia että lupaviranomaisia. 

Ympäristönsuojelun tarkastusmäärä ylitti kolmanneksella tavoitteena olleen 300 tarkastuksen lukumäärän. Eläinlääkintäkäynnit vähentyivät edellisvuodesta 14 %, mutta ylittivät edelleen tavoitemäärän. 

Maaseutupalveluiden tukipäätöksiä tehtiin 367 kpl edellisvuotta vähemmän, mikä tarkoittaa päätösten määrän vähentyneen 8 %. Suurin osa vähenemisestä johtuu siitä, että vuonna 2018 tiloille maksettiin kriisitukea, mistä tehtiin tukipäätökset. Vuonna 2019 ei vastaavaa tukea enää maksettu. 

Joukkoliikenteen matkustajamäärä pieneni 8 %:lla ja linjakilometrit vähentyivät 15 % edellisestä vuodesta, jolloin tavoitteet ylittyivät Asuntomessujen ja maksuttoman joukkoliikenteen ansiosta. Sekä matkustajamäärä että linjakilometrien määrä jäivät alle tavoitteen. 

Palvelulupausten toteutuminen 

Toimialan palvelulupauksista toteutuivat seuraavat: 

  • Teemme oikean asiantuntijan tavoittamisen helpoksi asiakkaalle. 

  • Asiantuntijat palvelevat asiakkaita sähköisissä järjestelmissä sujuvasti ja nopeasti, uusia palveluja otetaan käyttöön rakennus- ja ympäristövalvonnassa. 

  • Porilaisten lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta edistetään yhdessä muiden toimialojen kanssa. 

Toteutumatta jäivät: 

  • Joukkoliikenteen reittisuunnittelua tehostamalla parannetaan ilmanlaatua keskustassa ja vähennetään joukkoliikenteen aiheuttamia päästöjä (ympäristölupaus). 

  • Eläinlääkintä sitoutuu edistämään vastuullisen mikrobilääkepolitiikan periaatteita. 

Joukkoliikenteen reittikohtaisten käyttäjämäärien seuraamiseksi otettiin käyttöön uusi sovellus Porin Linjat Oy:n busseissa, joka vastaa 90 % paikallisliikenteestä, mutta muiden liikennöitsijöiden busseissa sovellusta ei käytetty. 

Eläinlääkärien teettämien bakteeriviljelyjen määriä ryhdyttiin tilastoimaan, mutta Ruokaviraston kuntakohtaiset tilastot koskevat vain osaa reseptillä määrätyistä lääkkeistä, joten bakteeriviljelyjen kokonaismäärää ei saatu seurattua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.