Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan talous- ja henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2020

PRIDno-2020-1861

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Neljännesvuosittain raportoidaan toimialan talouden toteutuman ohella palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien toteutumisesta.

Toimialan toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota pienempinä. Talousarvioon merkityistä toimintatuotoista on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 21,1 % (21,2 % v. 2019) ja toimintamenoista 22,4 % (23,3 % v. 2019).

Circwaste-hankkeelle viime vuonna tulleesta maksatuksesta 167 422 euroa kohdistuu kuluvan ja ensi vuoden kustannuksiin, joten summa siirrettiin kirjanpidossa tämän vuoden tuotoksi. Jos poikkeukselliseksi tuloeräksi katsottava hanketuki eliminoidaan tuotoista, ovat toimialan tuotot olleet 18 % talousarviosta ja ne ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 20 % (0,2 M€). Tämä johtuu rakennusvalvonnan maksutuottojen pienentymisestä 37 % (0,24 M€) verrattuna viime vuoden alkuun. Tällöin tuottoja lisäsi paperilupien tehostettu käsittely sähköiseen lupajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Lupien laskutus ei ole alkuvuoden osalta ajan tasalla. Lisäksi kahden merkittävän rakennusluvan lupamaksun suuruuden määrittely on kesken, joten niitä ei ole voitu vielä siirtää laskutukseen. Näiden ongelmien ratkaisemisen myötä odotetaan rakennusvalvonnan tuottojen korjaantuvan talousarvion tasalle.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä ovat alkuvuoden tuotot olleet 73 % (0,1 M€) suuremmat johtuen edellisvuoteen verrattuna lisääntyneestä palvelumyynnistä, ja terveysvalvonnan valtakunnallisen tietojärjestelmän edellisvuotta paremmasta toiminnasta, minkä vuoksi tehdyt tarkastukset on voitu laskuttaa ajallaan.

Toimintamenoja on vähentänyt hieman henkilöstökustannusten pienentyminen 4 % viime vuodesta. Palveluiden ostot ovat puolestaan kasvaneet 3 %. Toimintakatteesta on käytetty 23,4 % eli 1,4 M€. Koronaviruspandemialla ei nähdä suurta vaikutusta toimialan talouteen. Rakentamisen mahdollisella hiljentymisellä ja tarkastusten vähentymisellä on vähäinen vaikutus toimialan tuottoihin. Toimintakulujen ei odoteta tämän vuoksi nousevan. Tämän hetken ennusteen mukaan talousarvio tullaan alittamaan 0,2 M eurolla. Joukkoliikenteen menot tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan 170 000 € pienemmät kuin talousarviossa, arvioitua pienempien liikennöinti-, asiantuntijapalvelu- ja henkilöstökulujen vuoksi. Joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta vuoden mittaan.

Toimialan palvelulupausten toteutumisesta on selvitys liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talouden toteutuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.