Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2019-846

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön mukaan yksiköiden päälliköillä on yksi sijainen. Poikkeustilanteiden varalle päälliköillä tulee olla määrättynä kaksi sijaista. 

Toimintasäännön 4.3 § esitetään muutettavaksi seuraavasti: "Rakennusvalvontayksikköä johtaa rakennusvalvontayksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii rakennustarkastaja ja hänen estyneenä ollessa apulaisrakennustarkastaja".

Edelleen toimintasäännön 5.2 § esitetään muutettavaksi seuraavasti: ”Ympäristö- ja terveysvalvontayksikköä johtaa ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan nimeämä ympäristöinsinööri ja hänen estyneenä ollessa hygieenikkoeläinlääkäri”. Lautakunta päättää nimetä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön sijaiseksi ympäristöinsinööri Joni Mustosen.

Edelleen toimintasäännön 6.3 § esitetään muutettavaksi seuraavasti: "Maaseutupalveluiden esimiehenä toimii toimintayksikön esimies ja hänen sijaisenaan toimii maaseutuasiamies ja hänen estyneenä ollessa lautakunnan nimeämä maaseutusihteeri". Lautakunta päättää nimetä maaseutupalveluiden esimiehen toiseksi sijaiseksi maaseutusihteeri Milla Ruuhikorven.

Edelleen toimintasäännön 7.2 § esitetään muutettavaksi seuraavasti: ”Eläinlääkintäyksikköä johtaa eläinlääkintäyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii lautakunnan nimeämä kaupungineläinlääkäri ja hänen estyneenä nimetty kaupungineläinlääkäri”. Lautakunta päättää nimetä eläinlääkintäyksikön päällikön sijaiseksi kaupungineläinlääkäri Bela Arosalon ja edelleen kaupungineläinlääkäri Heli Haukiojan.

Edelleen toimintasäännön 8.2 § esitetään muutettavaksi seuraavasti: "Suunnittelu- ja kehittämisyksikköä johtaa suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö ja hänen sijaisenaan toimii jätehuollon suunnittelija ja hänen estyneenä olleessa ympäristösuunnittelija".

Toimintasäännön 15 §:llä on toimivaltaa terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisissa asioissa siirretty terveysinsinöörille. Sijaisjärjestelyiden vuoksi kyseisten asioiden toimivalta on terveysinsinöörin poissa ollessa syytä siirtää ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikölle. 

Elintarvikelain muutoksen vuoksi toimintasäännön 15 §:ssä hygieenikkoeläinlääkärille siirretty toimivalta elintarvikelain 60 §:n mukaisissa asioissa tulee poistaa.

Toimintasäännön 15 §:llä on toimivaltaa ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa siirretty ympäristöinsinöörille. Sijaisjärjestelyiden vuoksi kyseisten asioiden toimivalta on ympäristöinsinöörin poissa ollessa syytä siirtää ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikölle.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 18.11.2019 (§619) henkilöstöpäällikkön nimike on muutettu henkilöstöjohtajaksi, joten toimintasääntöön on päivitettävä uusi nimike. Samalla toimintasäännön 18 § kohtaan Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen lisä 1-5% lisätään päättäjäksi "toimialajohtaja henkilöstöjohtajaa kuultuaan" nykyisen käytännön mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen toimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.5.2020.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Konsernihallinto, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi