Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ympäristökasvatuksen toteutuminen vuonna 2019

PRIDno-2020-1303

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Ympäristökasvatus sisältyy palvelulupauksena ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan palveluohjelmaan. Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö tekee ympäristökasvatusta yhteistyössä päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten, luonto- ja ympäristöjärjestöjen, asukasyhdistysten sekä kaupungin eri toimialojen kanssa. Koska ympäristöasiat ovat enenevässä määrin osa kaikkien kaupunkilaisten jokapäiväistä elämää, kohderyhmänä ovat lähtökohtaisesti kaikki kaupunkilaiset - niin lapset ja nuoret kuin aikuisikäiset.

Jäteneuvonnan ja CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen ympäristökasvatustyötä käsitellään yksityiskohtaisesti niiden omissa vuosiyhteenvedoissa.

 

Luonto- ja ympäristöretket

Luonto- ja ympäristöretkiä järjestettiin 12 yhteistyössä porilaisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Osallistujia oli yhteensä 388 henkilöä. Eniten osallistujia (78 henkilöä), lähinnä lapsiperheitä, keräsi Pimeä metsä -tapahtuma. Erityisesti lapsiperheille suunnatuille tapahtumille näyttäisi edelleen olevan enenevässä määrin kysyntää.

 

Vieraslajitalkoot

Vieraslajitalkoita pidettiin yhdessä Satakunnan Vihertietokeskuksen sekä Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n ja WWF Suomen kanssa. Hanhipuistossa ja Hevosluodossa talkoisiin osallistuneet kokivat vieraslajien torjunnan tärkeäksi luonnonsuojelutyöksi ja myös yhteisöllisyyttä lisääväksi miellyttäväksi tavaksi kokoontua yhteen. Muutamat olivat olleet mukana myös jo vuoden 2018 talkoissa.

 

Yyteri

Yyterin uimarannan pysäköintialueen ja Seikkailupuisto Huikeen sekä Virkistyshotelli Yyterin ja Purjelautarannan yhdistävät esteettömät reitit valmistuivat. Myös lankonkia korjattiin ja dyynejä kunnostettiin asentamalla tuuliaitoja ja istuttamalla rantavehnää.

Yyteri on tärkeä ympäristökasvatuksen opetuskohde. Lasten, nuorten ja aikuisväestön tietoisuutta niin dyyniluonnon suojelutarpeesta kuin rannan rehevöitymiskehityksestä on pyritty määrätietoisesti lisäämään alueelle suunnattujen erilaisten retkien ja tapahtumien välityksellä. Syksyllä aikaisempien vuosien tapaan Kuninkaanhaan koulun seitsemäsluokkalaisille järjestettiin toiminnalliset Yyteri –päivät. Konkreettisina suojelutoimina oppilaat istuttivat rantavehnää sekä haravoivat rannalle kertynyttä levämassaa.

 

Koulujen ympäristöviikko

Toimialan koordinoimana porilaisille kouluille on jo kymmenen vuoden ajan järjestetty koulujen ympäristöviikko –tapahtumaa. Ympäristöaiheiden tarjonta oli teemaviikolla monipuolinen, ajankohtainen ja lasten ja nuorten lähiympäristössä ja arjessa kohtaamia asioita käsittelevä. Pääsääntöisesti viikolla toimittiin ja vierailtiin luokkahuoneen ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Monet kohteista olivat paikkoina oppilaille entuudestaan tuttuja, mutta näkökulma, jota ympäristöviikolla kyseisessä kohteessa käsiteltiin, oli usein uusi.

Ympäristöviikko tavoitti 120 oppilasryhmää eli lähes 2400 pääosin peruskouluikäistä oppilasta. Toimialan kustantamat tilausbussikuljetukset mahdollistivat 25 luokan osallistumisen viikon tapahtumiin. Jatkossa teemaviikon tarjonnan kasvattaminen on lähinnä mahdollista kouluilla toteutettavien työpajojen ja toimintatuokioiden osalta, sillä pinta-alaltaan laajassa kaupungissa paikoin pitkät etäisyydet koulujen ja vierailukohteiden välillä tekevät liikkumisesta osin haasteellista.

Monet ympäristöviikon ohjelman toteutukseen osallistuvista yli 20 yhteistyökumppanista ovat olleet mukana järjestelyissä jo usean vuoden ajan ja ovat sitoutuneet lasten ja nuorten ympäristökasvatustyöhön. Suunnittelu- ja kehittämisyksikön asiantuntijoiden ohjaamissa kohteissa Yyterissä ja kompostointipuistossa vieraili viikolla noin 240 oppilasta.

 

Ympäristöpolku

Ympäristö- ja lupapalvelut on toteuttanut kaupungin internetsivuille päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatustyön tueksi ympäristöpolku –nimisen ympäristökasvatuksen oppimispolun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Materiaalien laadinnassa on huomioitu valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Lähtökohtana on paikallisin esimerkein konkretisoida ympäristöaiheisiin liittyvää opetusta ja olla opettajien apuna välillä haastavienkin aiheiden käsittelyssä. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen, kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen. Lisäksi sivusto sisältää Yyterin luonto -oppimiskokonaisuuden.

Ympäristöpolku on osa Intopolku-sivustoa, joka kokoaa yhteen kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia kulttuuri-, kirjasto- ja ympäristöaiheisia oppimissisältöjä ja vierailukohteita päiväkoti- ja kouluryhmille. Intopolku-sivustolla käyntejä kirjattiin vuoden 2019 aikana lähes 13 300.

 

Vastuullisuustyö/Reilun kaupan kaupunki

Pori on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2008. Reilun kaupan teema oli esillä SAMK:n opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatussa tapahtumassa, valtakunnallisen pyöräilyviikon työmatkapyöräilytempauksessa sekä kansainvälisessä Maailman suurimmassa Reilun kaupan kahvitauko –kampanjassa. Myös Maailman ympäristöpäivän Jätteiden yö –tapahtumassa, Suomi Areenan kansalaistorilla, Pääkirjaston Kirjojen yössä, koulujen ympäristöviikolla, valtakunnallisella Reilun kaupan viikolla, Insomnia-verkkopelitapahtumassa ja YK:n lapsen oikeuksien päivänä tehtiin tunnetuksi Reilua kauppaa. Kaupunkilaisille suunnattujen tapahtumien lisäksi kartoitettiin porilaisten kahviloiden, ravintoloiden ja pikaruokapaikkojen Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöä.

 

ILSA — Ilmastoviisas Satakunta ja Energianeuvonta Satakunnassa -hanke

Toimialan maakunnallisesti toteuttama ILSA -hanke sai toukokuusta 2019 rinnalleen Energianeuvonta Satakunnassa- hankkeen, jota rahoittaa Energiavirasto aina vuoteen 2023 asti. Energianeuvontaa hankkeessa tarjotaan kunnille, pk-yrityksille sekä kuluttajille. Paremmat resurssit mahdollistivat aktiivista toimintaa ympäri maakuntaa. Hankkeet järjestivät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa aktiivisesti tapahtumia paitsi Porissa myös eri puolilla Satakuntaa.  Kevään 2019 neljästä aurinkoenergiaillasta yksi oli Porissa. Taloyhtiöiden edustajille sekä isännöitsijöille pidettiin omat tilaisuudet sähköautoihin ja niiden lataamiseen liittyvistä seikoista.

 Aalto-yliopiston Smart Energy Transition –hanke saatiin Poriin toteuttamaan Energiapioneerien after work- tapahtuma, jossa teemana oli aurinkoenergia ja epäonnistumisista oppiminen. Hankkeet pääsivät esille myös Suomi Areenassa, jossa murrettiin myyttejä ilmastonmuutokseen liittyvistä seikoista.

Syksyn teemana oli kotitalouden energiaillat. Pk-yrityksille tarjottiin tietoa energiatuista ja energiatehokkuudesta ja kuluttajia neuvottiin moninaisissa energiapulmissa sekä henkilökohtaisesti että luennoimalla eri yhteisöjen tilaisuuksissa. Hankkeet nostivat keskusteluun epärehelliset kauppiaat erityisesti aurinkosähkön näkökulmasta. Asiasta luennoitiin, jaettiin infoa ja tehtiin tiedotteita. Myös Motiva tarttui aiheeseen ja osallistui tietoisuuden kasvattamiseen. Aihe saikin hyvin palstatilaa sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Hankkeiden tapahtumiin osallistui yli 800 henkilöä Satakunnassa.

 

Ympäristökasvatuksen tulevaisuus

Vuonna 2019 ilmastonmuutokseen liittyvät asiat nousivat esille ja keskusteluun aikaisempaa enemmän. Myös ilmastoahdistukseen viittaavista signaaleista on havaintoja koulumaailmasta. Huoli ja hämmennys ovat näkyneet muun muassa syksyn 2019 Pallon puolesta -näyttelyssä ja marssilla sekä alkuvuodesta 2020 järjestetyn lasten ja nuorten kyselytunnin kysymyksissä ja koulujen sanomalehtiviikon kirjoituksissa. Tarve paikallisista olosuhteista lähtevään ilmastokasvatukseen yhteistyössä koulujen kanssa on ilmeinen, mutta tällä hetkellä käytettävissä olevin resurssein sitä ei ole mahdollista toteuttaa.

Kokonaisuudessaan jäteneuvonnan ja hankkeiden työvoimalla on keskeinen rooli toimialan ympäristökasvatuksen toteutuksessa. Vuonna 2019 jäteneuvonnalla ja CIRCWASTE-hankkeelle oli käytettävissä edellisvuosia suurempi henkilöresurssi lapsille ja nuorille sekä aikuisille suunnattuun ympäristökasvatukseen kiertotalouden ja jätehuollon teemoista. Lisätyövoiman palkkaus näkyi suoraan sekä lapsien ja nuorien neuvontatuokioiden että aikuisten luentojen ja opastusten lisääntyneenä määränä.

Ympäristökasvatuksen palveluja kysytään ja osataan kysyä aikaisempaa enemmän. Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö pitää tärkeänä riittävää resursointia, jotta kaikkia kuntalaisia pystytään opastamaan kestävään elämäntapaan liittyvissä asioissa myös jatkossa niin luonnonsuojelun, jätehuollon, kiertotalouden, energianeuvonnan, ilmastonmuutoksen kuin vastuullisuuskysymystenkin osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialalla vuonna 2019 toteutetun ympäristökasvatuksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.