Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja -ohjelma sekä riskinarviointi ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisen toimivallan siirron osalta vuosille 2019-2023

PRIDno-2020-1041

Valmistelija

  • Joni Mustonen, ympäristöinsinööri, joni.mustonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

Ympäristöministeriö on päätöksellään (dnro VN/1500/2018, YM1/400/2018) siirtänyt ympäristönsuojelulain mukaista toimivaltaa Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.1.2019-31.12.2023 väliseksi ajaksi. Päätöksessä on edellytetty toimittamaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle toimivallan siirron ajalle laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n mukainen valvontasuunnitelma sekä valvontaohjelma niiden toimintojen osalta, joita toimivallansiirtopäätös koskee. Lisäksi ELY-keskukselle tulee toimittaa myös riskinarviointi, jonka perusteella kyseinen valvontaohjelma on laadittu sekä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä valvontaohjelman mukainen kuvaus edellisen kalenterivuoden tavoitteiden toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asiasta seuraavan selvityksen:

Selvitys vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta
Vuonna 2019 valvontaohjelman mukaisia toimivallan siirtopäätöksellä siirtyneiden laitosten tarkastuksia oli suunniteltu tehtäväksi kolme (3). Suunnitellut tarkastukset toteutuivat ohjelman mukaisesti. Tarkastetut laitokset olivat Veikko Lehti oy:n Kartanon vaarallisen jätteen varasto, Pori Offshore Constructions oy:n Mäntyluodon telakka ja Porin kaupungin Lavian työpaja (jätteenkäsittely). Tarkastuksista on laadittu asianmukaiset tarkastuskertomukset.

Valvontaohjelma ja riskinarvio vuosille 2019-2023
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on merkinnyt tiedokseen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2019-2023 ja valvontaohjelman vuodelle 2019 kokouksessaan 27.2.2019. Valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2019-2023. Toimivallan siirtopäätöksen mukaisten laitosten valvontaohjelma ja riskinarvio vuosille 2019-2023 ovat tämän päätösehdotuksen liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus/ympäristö- ja luonnonvarat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.