Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Muutos kaupungin omistamien vesialueiden kalastussääntöihin

PRIDno-2019-2666

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin omistamien vesialueiden nykyiset kalastussäännöt ovat tulleet voimaan 1.1.2008. Säännöissä on kalastuslainsäädännön pohjalta annettu vapaa-ajan kalastajille tarkemmat ohjeistukset mm. käytettävistä pyydyksistä ja pyydysmääristä kaupungin omistamilla vesialueilla.

Nykyisten kalastussääntöjen 4 § mukaan Reposaaren ja Kallon aallonmurtajien ulkopuolella on mahdollista kalastaa kaupungin luvalla verkkojadalla, jonka pituus voi olla enintään 360 m. Tämä on ristiriidassa nykyisen kalastuslain (379/2015) kanssa, jonka mukaan ainoastaan kaupallisilla kalastajilla ja heidän lukuunsa toimivilla on kaupallista kalastusta harjoittaessaan oikeus käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä. Tällaisia pyydyksiä ovat trooli sekä muualla kuin leveysasteen 67°00’N pohjoispuolisissa vesissä verkot, joiden yhteen laskettu pituus on pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä (KL 49 §).

Edellä mainittu sääntökohta on siis paitsi ristiriidassa kalastuslain kanssa, aiheuttaa myös turhaa sekaannusta Porin kaupungin vesialueilla kalastaville vapaa-ajankalastajille.

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää kalastuslain mukaisista kunnan päätösvaltaan ja valvontaan kuuluvista asioista.

Lisätietojen antaja

Yksikön päällikkö Seppo Salonen, puh. 044 701 1217

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta päättää muuttaa Porin kaupungin omistamien vesialueiden kalastussääntöjen 4 §:n verkkokalastusta koskevan kohdan seuraavaan muotoon:

Kalastuslupa oikeuttaa uisteluun, tuulastukseen sekä kalastukseen seuraavilla pyydyksillä:

- verkoilla, joiden yhteenlaskettu jatapituus on enintään 240 metriä (Pihlavanlahdella ja Eteläselällä Kallon ja Reposaaren aallonmurtajiin asti 180 m) ja verkkojen solmuväli vähintään 35 millimetriä (1.1.2011 lähtien 40 mm) sekä muikun, kuoreen, silakan ja kilohailin pyynnissä vähintään 16 millimetriä

Muutos tulee voimaan 1.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porina

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi