Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi

PRIDno-2019-2660

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Asian liite on salassa pidettävä julkisuuslain 24 § 20 ja 23 momentin nojalla

Erääntyneen saatavan perintään sovelletaan voimassa olevaa lakia saatavan perinnästä. Saatavien perinnästä vastaa kaupungin lukuun kaupungin taloushallinnosta vastaava yhtiö. Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti epävarmat saatavat tulee kirjata välittömästi luottotappioksi. Luottotappioiduiksi kirjattuja saamisia peritään, kunnes saaminen on maksettu, vanhentunut tai muuten on käynyt ilmeiseksi, että perintää ei kannata jatkaa. 

Alle 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää saatavasta vastaavan toimialan toimialajohtaja. Yli 1.500 euron saatavien tileistä poistoista päättää ao. lautakunta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan luottotappioehdotelma sisältää 14.692,38 euron saatavat, joten saatavien kirjaamisesta luottotappioksi päättää ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta.

Laskulaji 35 koskee kaupunkimittauksen laskuja, laskulaji 39 ympäristö- ja terveysvalvonnan laskuja ja laskulaji 40 rakennusvalvonnan laskuja.

Maksuhäiriöiden vuoksi toimitukset tai palvelukset on keskeytettävä, ellei laista tai asetuksesta muuta johdu. Keskeyttämisen asemasta tai lisäksi voidaan käyttää muita keinoja kaupungin vahingon pienentämiseksi. Toimialojen on valvottava maksujen kertymistä kuukausittain, ja tarvittaessa on ryhdyttävä 8 §:n edellyttämiin toimitusten keskeyttämisiin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä liitteeseen kirjatut saatavien poistot esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Kia Tarvainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Toimialan yksikön päälliköt, talousyksikkö, Sarastia Oy/[peitetty]

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi