Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Talous- ja henkilöstöraportti huhtikuu 2019

PRIDno-2019-1466

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Alkuvuoden maksutuotot ovat olleet tavanomaista suuremmat johtuen siitä, että rakennusvalvontayksikössä on Lupapisteen käyttöönoton vuoksi työstetty vanhat paperiluvat valmiiksi.

Henkilöstökulut ovat kasvaneet 3,8 % viime vuodesta, sillä rakennusvalvontaan ja ympäristö- ja terveysvalvontaan on palkattu määräaikaista henkilöstöä, jotta yksiköiden kehityshankkeet voidaan toteuttaa ja asiakkaiden lisääntynyt palvelutarve saadaan tyydytettyä. Tämän vuoden aikana henkilöstökulut tulevat muutenkin nousemaan johtuen työehtosopimusten mukaisesta palkkakustannusten noususta. Nämä muutokset on huomioitu talousarvion laadinnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan alkuvuoden talouden toteutuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Rakennusvalvontayksikkö on koonnut jo puolet tälle vuodelle odotetuista tuloista, koska Lupapisteen käyttöönoton vuoksi on työstetty vanhat paperiluvat valmiiksi. Sen sijaan hankkeiden rahoituksessa on haasteita, joita on ryhdytty ratkaisemaan.

Terveysvalvonnassa on alkuvuodesta otettu käyttöön Ruokaviraston hallinnoima valtakunnallinen tietojärjestelmä Vati, jonka käyttöönotossa on ilmennyt vakavia ongelmia. Näiden ongelmien vuoksi tarkastustoiminta on hidastunut eivätkä tulot ole toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon johtajat ovat valtakunnallisesti kirjelmöineet Ruokavirastolle tietojärjestelmäongelmien vaikutuksista tarkastustoimintaan. Ruokavirasto on vastannut ottavansa palautteen vakavasti ja lisäävänsä tietojärjestelmän tukitoiminnan resursseja. Terveysvalvonnan toimintakulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

Eläinlääkintäyksikön alkuvuoden tulot ovat käyttösuunnitelman mukaisia. Kulut ovat toistaiseksi toteutuneet jonkin verran arvioitua pienempinä. Talousarvioon varatut henkilöstökustannukset ovat 18 % pienemmät kuin viime vuonna johtuen valvontaeläinlääkärin viran siirtämisestä ympäristö- ja terveysvalvonnan alaisuuteen sekä lyhytaikaisten eläinlääkärin sijaisten tarpeen vähenemisestä päivystyksessä.

Henkilöstön terveysperusteiset poissaolopäivät ovat lisääntyneet maaliskuussa lähes viidenneksellä viime vuoteen verrattuna. Tämä johtunee tartuntatautikauden vuosien välisestä vaihtelusta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ennuste näyttää nollaa eli toimiala tulee pysymään talousarviossa. Palvelulupausten toteutumisesta on selvitys liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Noora Kinnunen saapui kokoukseen klo 17:05.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan talous on pysynyt hallinnassa. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hieman arvioitua pienempinä, mutta samassa suhteessa toisiinsa nähden. 

Tuottojen seuraamisessa on huomioitava, että toimialan merkittävimmät tuloerät, kuten joukkoliikenteen valtionavut ja hankkeiden maksatukset, näkyvät kirjanpidossa vasta loppuvuonna. Hankkeiden maksatuksista on tulossa arvioitua huomattavasti vähemmän tuloja, mutta vastaavasti myös menot ovat olleet odotettua pienemmät. Terveysvalvonnan tuotot ovat edelleen toteutuneet arvioitua vähäisempinä tarkastusten kirjaamiseen käytettävässä valtakunnallisessa tietojärjestelmässä esiintyvien käyttökatkojen vuoksi. Maatalouslomittajien eläkemaksutulojen väheneminen pienentää hieman maaseutupalvelut-toimintayksikön tuloja. 

Kumulatiivisten terveysperusteisten poissaolopäivien määrä viime vuoteen verrattuna on edelleen kasvanut. Poissaolot kuitenkin vähenivät huomattavasti huhtikuussa, joten suuntaus on oikea. Tilannetta on kuitenkin syytä edelleen seurata.

Työtapaturmia ei ole tapahtunut yhtään vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Viime vuonna tähän aikaan niitä oli sattunut jo kolme.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.