Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 609-39-8-3

PRIDno-2019-1532

Valmistelija

  • Paula Virtaniemi, paula.virtaniemi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistöllä 609-39-8-3 sijaitsevan autotalli-varastorakennuksen omistajaa on kehotettu poistamaan rakennus, koska sille ei ole haettu eikä myönnetty rakennuslupaa. Kiinteistön omistajalle on 27.3.2018 lähetetty ensimmäinen selityspyyntö 26.3.2018 tehdyn katselmuksen perusteella. Pyydettyä selitystä ei toimitettu. Koska velvoitetta ei ole edelleenkään noudatettu, on rakennusvalvonta lähettänyt uuden selityspyynnön seuraavasti kiinteistön omistajalle 20.3.2019: 

Luvaton talousrakennus

Porin kaupungin Ympäristö- ja lupalveluiden lautakunta on 23.11.2016 kehottanut Teitä poistamaan tontin itäkulmalla olevan luvattoman autotalli-varastorakennuksen määräaikaan 31.3.2017 mennessä.

Kiinteistöllä suoritetulla katselmuksella on 19.3.2019 todettu, että velvoitetta ei ole noudatettu. Jäljennös katselmuskertomuksesta on kirjeen liitteenä.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on maankäyttö- ja rakennuslain §182 ja §125 nojalla esitettävä, että ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta velvoittaisi Teidät suorittamaan ko. toimenpiteen uudessa määräajassa sakon uhalla.

Teille varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle osoitettu kirjallinen selitys tulee toimittaa rakennusvalvontaan.
postiosoite: Ympäristö-ja lupapalvelut/rakennusvalvontayksikkö, PL 121, 28101 Pori
tai sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi

Selitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa tämän selityspyynnön tiedoksisaamisesta.  Vaikka selitystä ei anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista.

Pyydettyä selitystä ei ole toimitettu. 

Lisätietojen antaja

Rakennetun ympäristön tarkastaja Paula Virtaniemi, puh. 044 701 1356

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182§:n ja 125§:n nojalla velvoittaa  [peitetty] kiinteistön 609-39-8-3 omistajana poistamaan luvattoman autotalli-varastorakennuksen  31.12.2019 mennessä nyt laiminlyönnin varalta asetettavan 1000 euron sakon uhalla. 

Mikäli kiinteistö luovutetaan edelleen, tästä velvoitteesta on ilmoitettava luovutuksen saajalle luovutuskirjaan otetulla maininnalla tai muutoin todisteellisesti. 

Luovutuksesta on myös ilmoitettava ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ilmoittaa päätöksestään Maanmittauslaitokselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Maanmittauslaitos Turku

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet