Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 609-434-5-146

PRIDno-2019-1196

Valmistelija

  • Paula Virtaniemi, paula.virtaniemi@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin Ympäristö- ja lupapalvelut teki 3.4.-6.4.2018 rakennetun ympäristön valvontakierroksen Vähärauman ja Musan kaupunginosiin. 

Valvontakierroksella havaittiin kiinteistöllä 609-434-5-146 olevan huonokuntoiset asuin- ja talousrakennukset, jotka kehotettiin kunnostamaan. Koska kunnostusvelvoitetta ei ole noudatettu, on rakennusvalvonta lähettänyt seuraavan selityspyynnön kiinteistön omistajalle 6.3.2019: 

Huonokuntoiset rakennukset

Porin kaupungin Ympäristö- ja lupalveluiden lautakunta on 13.4.2018 kehottanut Teitä kunnostamaan kiinteistöllä olevat huonokuntoiset rakennukset, talousrakennus ja asuinrakennus, määräaikaan 30.9.2018 mennessä.

Katselmuksella 21.2.2019 on todettu, että velvoitetta ei ole noudatettu. Katselmuskertomus on kirjeen liitteenä.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on maankäyttö- ja rakennuslain §182 ja §166 nojalla esitettävä, että ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta velvoittaisi Teidät suorittamaan ko. toimenpiteen uudessa määräajassa sakon uhalla.

Teille varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle osoitettu kirjallinen selitys tulee toimittaa rakennusvalvontaan.
postiosoite: Ympäristö-ja lupapalvelut/rakennusvalvontayksikkö, PL 121, 28101 Pori
tai sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi

Selitys on annettava neljäntoista (14) päivän kuluessa tämän selityspyynnön tiedoksisaamisesta.  Vaikka selitystä ei anneta, voidaan asia siitä huolimatta ratkaista. 

Pyydettyä selitystä ei ole toimitettu.

Lisätietojen antaja

Rakennetun ympäristön tarkastaja Paula Virtaniemi, puh. 044 701 1356

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182§:n ja 166§:n nojalla velvoittaa [peitetty] kiinteistön 609-434-5-146 omistajana kunnostamaan kiinteistöllä olevat rakennukset, asuinrakennus ja talousrakennus, 31.12.2019 mennessä nyt laiminlyönnin varalta asetettavan 5000 euron sakon uhalla. 

Mikäli kiinteistö luovutetaan edelleen, tästä velvoitteesta on ilmoitettava luovutuksen saajalle luovutuskirjaan otetulla maininnalla tai muutoin todisteellisesti. 

Luovutuksesta on myös ilmoitettava ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ilmoittaa päätöksestään Maanmittauslaitokselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Maanmittauslaitos Turku

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella hallintovalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen).

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30. päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksianto toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan.

Valituskirjelmän sisältö

Hallintovalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32            
20101 TURKU                                            

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet