Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 29.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vesihuoltolain mukainen hallintopakko, kiinteistön liittäminen Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan viemäriin

PRIDno-2019-2074

Valmistelija

  • Sanna Kopra-Virtanen, sanna.kopra-virtanen@pori.fi

Perustelut

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on rakentanut Kyläsaaren alueella viemäriverkostoa vuodesta 2009 alkaen. Porin kaupunginhallitus on vahvistanut Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen 23.5.2011. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriin. 

Valvonta-asian aiempi käsittely 

Porin kaupungin ympäristövirasto kehotti kirjeellään asianosaista vesihuoltolain nojalla liittämään omistamansa kiinteistön 609-417-3-200 Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan viemäriin 31.12.2015 mennessä. Kehotusta ei noudatettu määräaikaan mennessä, joten asianosaiselle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi kehotuksen laiminlyönnin sekä uuden kehotuksen ja sen tehosteeksi mahdollisesti asetettavan uhkasakon johdosta. Vastinetta ei toimitettu. Ympäristölautakunta asetti päätöksellään 11.5.2016 § 64 asianosaiselle uuden velvoitteen liittyä jätevesiosuuskunnan viemäriin 31.12.2017 mennessä ja asetti velvoitteen tehosteeksi 9000 euron uhkasakon. 

Koska lautakunnan velvoitetta ei noudatettu, asianosaiselle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi velvoitteen laiminlyönnin ja sen tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemisen sekä mahdollisesti uuden kehotuksen tehosteeksi asetettavan uuden uhkasakon johdosta. Asianosainen antoi vastineen, joka on nähtävissä lautakunnan kokouksessa. 

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnalta 16.4.2019 saadun tiedon mukaan kiinteistöä ei ole liitetty Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan viemäriin. 

Lisätietojen antaja 

Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen, puh. 044 701 3336

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Asetetun uhkasakon tuomitseminen

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta määrää vesihuoltolain 29 §:n nojalla 11.5.2016 64 §:ssä asettamansa uhkasakon maksettavaksi seuraavasti:  [peitetty], sakon määrä 9000 euroa.

Uuden päävelvoitteen ja uuden uhkasakon asettaminen

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa asianosaiselle uuden päävelvoitteen ja uuden kiinteän uhkasakon seuraavasti

Velvoitettava: [peitetty], Pori

Kiinteistö: 609-417-3-200

Velvoite ja uusi uhkasakko: Kiinteistö on liitettävä Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäriin 31.12.2019 mennessä. Velvoitteen tehosteeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa vesihuoltolain 29 §:n nojalla 10 000 euron uhkasakon asianosaiselle. 

Perustelut

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen viemäriin. Edelleen 29 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua säädostä jatkamasta tai toistamasta menettelyään tai täyttämään velvollisuutensa. 30 §:n mukaan valvontaviranomainen voi tehostaa 29 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laminlyöjän kustannuksella, taikka toiminta keskeytetään tai kielletään. 

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnalta 16.4.2019 saadun tiedon mukaan asianosainen ei ole liittynyt jätevesiosuuskuntaan eikä hakenut kiinteistölleen vapautusta vesihuoltolain 11 §:n nojalla. Koska annettua kehotusta ei ole noudatettu, asia saatetaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan käsiteltäväksi. Uhkasakon asettamista koskeva päätös (11.5.2019 64 §) on lainvoimainen. 

Ennen asian ratkaisemista on asianosaiselle annettu tilaisuus tulla kuulluksi aiemman päävelvoitteen noudattamisen laiminlyönnin ja sen tehosteeksi asetutun uhkasakon tuomitsemisen johdosta sekä uuden määräyksen ja uuden uhkasakon asettamisen osalta. Uuden asetetun uhkasakon suuruutta ja velvoitteen määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annettu määräaika, rikkomuksen luonne sekä aiemman päävelvoitteen laiminlyönti. Uhkasakko toimii tehosteena, jotta velvoite suoritetaan määräaikaan mennessä. Velvoitteen määräaika katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon, että toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2011 ja kiinteistön omistajalla on ollut tieto liittymisvelvollisuudesta usean vuoden ajan.  

Ilmoitusvelvollisuus

Velvoitetun on kiinteistön mahdollisen omistajanvaihdoksen tai vuokraoikeuden siirtymisen yhteydessä ilmoitettava välittömästi ja todisteellisesti luovutuksensaajalle tai uudelle vuokraoikeuden haltijalle tämän päätöksen mukaisesta velvoitteesta tai sitä koskevasta uhasta. Samalla velvoitetun on ilmoitettava myös Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksen saajan tai vuokraoikeuden haltijan yhteystiedot. 

Sovelletut säännökset

Vesihuoltolaki (119/2001), Uhkasakkolaki (1113/1990), Hallintolaki (434/2003)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, Oikeusrekisterikeskus, Maanmittauslaitos, Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusai-kaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukio-oloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomiois-tuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 010 3642 400
kirjaamo 010 3642 410
fax 010 3642 414
sähköposti turku.hao@om.fi